Prosjekt

Evaluering av tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartmentet har ideas2evidence gjennomført en evaluering av den tverretatlige innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, med vekt på samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og politiet....>>

Konkurranseanalyse – Bergen Kino

Ideas2evidence har gjennomført en markedsundersøkelse for Bergen kino. Den så nærmere på den endrede markedssituasjonen som sentrale by-kinoer opplever med konkurranse fra nye bydelskinoer. Det sentrale spørsm...>>

Norskopplæring i asylmottak

ideas2evidence har i samarbeid med Marry-Anne Karlsen ved Uni Research Rokkansenteret gjennomført et forsknings- og utviklingsprosjekt om hvordan ordningene med norskopplæring i asylmottak fungerer og hvordan de utfordres av ø...>>

Livskraftige urbane bomiljø

i2e har i samarbeid med Cubus arkitekter og Senter for byøkologi utarbeidet en eksempelsamling om gode bomiljø i byene. Oppdragsgiver er Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune.

I...>>

Forstudie om statlige arbeidsplasser i Lærdal

i2e har gjennomført en forstudie om mulighetene for nye statlige arbeidsplasser i Lærdal kommune.

Oppdraget er gitt av Lærdal Næringsutvikling og er forankret i kommunens omstillingsplan for 2013-2017....>>

Ringvirkningsanalyse av fem musikkfestivaler

ideas2evidence har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse av fem musikkfestivaler i Hordaland og Sogn og Fjordane på oppdrag for BRAK og de fem festivalene Vossa Jazz, Utkant, Malakoff, Festidalen og Tysnesfest....>>

Rådgivning for Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

ideas2evidence har høsten 2015 utarbeidet et notat om hvordan det kan tilrettelegges for forskning og evaluering i Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen. Notatet kombinerer teoretiske...>>

Kartlegging av UH- og FoU-sektoren på Vestlandet

På oppdrag for Bergen Næringsråd har ideas2evidence kartlagt UH- og FOU-sektorens omfang i Bergensregionen og på Vestlandet. Kartleggingen omfatter sentrale økonomiske nøkkeltall som inntekter,...>>

Konsekvensutredning for barn og unges oppvekstvilkår på Bømoen, Voss

ideas2evidence har gjennomført en konsekvensutredning for barn og unges oppvekstvilkår i forbindelse med ny områdereguleringsplan for Bømoen på Voss. Arbeidet er utført i samarbeid med 3rw Arkitekter som er...>>

Konsekvensutredning for næring og reiseliv på Bømoen, Voss

ideas2evidence har gjennomført en konsekvensutredning for næring og reiseliv i forbindelse med ny områdereguleringsplan for Bømoen på Voss. Arbeidet er utført i samarbeid med 3rw Arkitekter som er hovedleverand...>>