Prosjekt

Kartlegging av UH- og FoU-sektoren på Vestlandet

På oppdrag for Bergen Næringsråd har ideas2evidence kartlagt UH- og FOU-sektorens omfang i Bergensregionen og på Vestlandet. Kartleggingen omfatter sentrale økonomiske nøkkeltall som inntekter,...>>

Konsekvensutredning for barn og unges oppvekstvilkår på Bømoen, Voss

ideas2evidence har gjennomført en konsekvensutredning for barn og unges oppvekstvilkår i forbindelse med ny områdereguleringsplan for Bømoen på Voss. Arbeidet er utført i samarbeid med 3rw Arkitekter som er...>>

Konsekvensutredning for næring og reiseliv på Bømoen, Voss

ideas2evidence har gjennomført en konsekvensutredning for næring og reiseliv i forbindelse med ny områdereguleringsplan for Bømoen på Voss. Arbeidet er utført i samarbeid med 3rw Arkitekter som er hovedleverand...>>

Utfordringsnotat indre Hordaland

ideas2evidence har på oppdrag  fra Hordaland fylkeskommune utarbeidet et utfordringsnotat som peker på viktige utfordringer som bør håndteres i den regionale planen "Utviklingsplan for Indre Hordaland". ...>>

Gjennomgang av flyktningarbeidet i Bærum kommune

ideas2evidence har bistått Bærum kommune i en gjennomgang av kommunens flyktningarbeid. Den overordnede problemstillingen for prosjektet var: Hvordan kan kommunen redusere kostnadene i flyktning- og introduksjonsarbeidet, uten at det g...>>

Utredning om gode grep for kvalifiseringsløp

ideas2evidence har på oppdrag fra "Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen" gjennomført en litteraturstudie om gode grep i kvalifiseringsløp som øker...>>

Rådgivning om rapporteringsløsninger og statistikkproduksjon

ideas2evidence, ved Jostein Ryssevik, har hatt i oppdrag for Forskningsrådet å vurdere i hvor stor grad organisasjonens systemer og løsninger for rapportering, analyse og statistikkproduksjon møter de behovene som finnes...>>

Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim

På oppdrag fra Trondheim kommune har ideas2evidence gjennomført en evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim. Evalueringen skulle legge grunnlag for en eventuell revisjon av reglement og praksis for rådet. Evalueringen ser...>>

Evaluering av Filmfond Nord

ideas2evidence har evaluert Filmfond Nord, et regionalt filmfond eid av Nordland og Finnmark fylkeskommune. Fondet ble opprettet i mai 2012 og perioden frem til august 2015 er definert som en prøveperiode for fondet.

Vårt...>>

Nøkkeltall for energiklyngen 2013

Hordaland fylkeskommune har engasjert ideas2evidence til å utarbeide og systematisere nøkkeltall for energiklyngen i Bergensregionen og Hordaland fylke. 

Prosjektet er basert på tilsvarende utredninger gjennomført...>>