Prosjekt

Resultatindikatorer for klarspråk

Etter at prosjektet "Klart språk i staten" ble avsluttet, har FAD gitt Difi i oppdrag å videreføre arbeidet for å spre informasjon og kunnskap om klarspråk i statlige virksomheter. For å kunne måle...>>

Analyse av kandidatundersøkelser 2003-2011

Karrieresenteret har engasjert ideas2evidence til å gjøre en samlet analyse av kandidatundersøkelsene "Fra studier til jobb i Bergensregionen" ...>>

Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider

På oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ideas2evidence kartlagt hvordan statlige etater informerer sine brukere om klagemuligheter og saksbehandlingstider.

Etatene som er kartlagt er NAV, Skatteetaten,...>>

Marin ingrediensindustri i Bergensregionen

ideas2evidence har deltatt i et utredningsprosjekt om den marine ingrediensindustrien i Bergensregionen. Prosjektets formål var å utarbeide en interessekartlegging av næringens og forskningens behov og interesser for å styrke...>>

Evaluering av Uniped

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Universitetet i Bergen å evaluere den universitetspedagogiske enheten ved institusjonen. Evalueringen skal vurdere i hvor stor grad dagens universitetspedagogiske tilbud møter de behovene som...>>

Analyse av Kandidatundersøkelsene 2009 og 2011

ideas2evidence har på oppdrag for Karrieresenteret reanalysert Kandidatundersøkelsene fra 2009 og 2011, med særlig vekt på resultatene for bachelorkandidater ved Universitetet i Bergen. Analysene ser nærmere p...>>

Ringvirkningsstudie av kunst- og kultursektoren i Hordaland

ideas2evidence skal gjennomføre en ringvirkningsstudie av kunst- og kultursektoren i Hordaland. Dette innebærer en analyse på flere nivå. For det første ser vi på sektorens direkte økonomiske omfang i form...>>

Næringsbarometer for Hordaland og Sogn og Fjordane

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i de to fylkene. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot et stort utvalg bedrifter innenfor alle næringsområder i begge fylker, er målet...>>

Utredning om utleie av arbeidskraft

ideas2evidence har levert tjenester til en utredning om den norske bemanningsbransjen, et prosjekt ledet av FAFO i samarbeid med SNF på oppdrag for Arbeidsdepartementet.

Utredningen har fokusert på arbeidsforhold, ansettelsesforhold...>>

Bygde- og befolkningsutvikling på Vestlandet

 ideas2evidence har i samarbeid med Møreforskning i Volda gjennomført en kartlegging av de regionale aktørene på Vestlandet sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling. Arbeidet har fokusert på det arbeidet...>>