Prosjekt

Internundersøkelse om klarspråk i BLD

ideas2evidence har gjennomført en intern spørreundersøkelse for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om departementets klarspråkprosjekt. Undersøkelsen gikk ut til alle ansatte. Målet var...>>

"Klart språk i staten"

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) å evaluere prosjektet "Klart språk i staten".

Prosjektet, som ble etablert i 2008 og offisielt lansert i mars 2009, har...>>

Frivillig sektor som integreringsarena

ideas2evidence har på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomført en evaluering av intensjonsavtalen mellom IMDi og seks frivillige organisasjoner.

De seks organisasjonene er Frivillighet Norge, Redd Barna...>>

Datatilrettelegging og analyse for rapport om opplæring i kriminalomsorgen

Ideas2evidence har på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland utviklet et avansert system for innrapportering av nøkkeltall til bruk i årsrapporten for Opplæring innenfor kriminalomsorgen. Rapporteringen gjennomføres fire...>>

Norsk filmpolitikk

ideas2evidence skal evaluere ordningen med statlig støtte til regionale filmfond på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Den statlige støtten til de regionale filmfondene er et element i omleggingen av den norske filmpolitikken...>>

Internasjonalisering i videregående skole

ideas2evidence har på oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gjennomført en nasjonal kartlegging om internasjonalisering i den videregående skolen.

Formålet med kartleggingen var å gi mer...>>

Tilrettelegging av offentlig informasjon for innvandrere

ideas2evidence har gjennomført en studie av policy og praksis knyttet til området tilrettelegging av informasjon for innvandrere innenfor sektorene NAV, skatt og helse. Studien har til hensikt å gi økt kunnskap om hvordan...>>

Studie av arbeidsmarkedet for kandidater fra Universitetet i Bergen

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB) å gjennomføre en analyse av arbeidsmarkedet for uteksaminerte kandidater fra universitetet.

Målet med studien er blant annet å kartlegge:...>>

Evaluering av regionale traineeprogram

Målet med prosjektet er å dokumentere og analysere effekter av regionale traineeordninger som et virkemiddel for å tiltrekke og beholde unge mennesker med høy kompetanse i distriktskommuner. Regionale traineeordninger er et...>>

Studie av kompetanse og kompetansebehov i filmnæringen på Vestlandet

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Vestnorsk Filmsenter å gjennomføre en studie av kompetanse og kompetansebehov i filmnæringen på Vestlandet. Studien er todelt. Første del er rettet mot filmnæringen selv...>>