Sluttrapport om Jobbsjansen – Rom for kvalitet

Sluttrapport om Jobbsjansen – Rom for kvalitet
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Arbeidsliv og arbeidsmarked
Årstall
  • 2019
Nummer
9
Forfattere
Asle Høgestøl
Linn Synnøve Skutlaberg
Hilde Lerfaldet
Last ned

Ideas2evidence har levert sluttrapporten i en omfattende evaluering av Jobbsjansen. Oppdraget er gjennomført for IMDi i perioden 2017–2019.

Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram og en tilskuddsordning som har som mål å øke deltakelsen i utdanning og arbeid blant ulike grupper av innvandrere. Det gis tilskudd til slikt arbeid etter søknad, og ordningen forvaltes av IMDi. I 2017 ble Jobbsjansen delt i følgende tre deler: del A - Kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner, del B: Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom, og del C: Forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram. Det overordnede formålet med evalueringen har vært å vurdere hvordan Jobbsjansen fungerer som kvalifiseringsprogram og tilskuddsordning, for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning.

I rapporten konkluderer vi med at resultatene som er oppnådd innenfor hver ordning, spesielt del A og del B, er gode. Vi mener ordningen bidrar til å nå målet om økt deltakelse i arbeid eller utdanning for målgruppene. Evalueringen gir også klare indikasjoner på at tilskuddene har skapt merverdi som ikke ville vært realisert uten tilskuddene.

Når det gjelder utformingen og forvaltningen av Jobbsjansen sett under ett, som en tredelt ordning med én felles innramming, ser vi ikke at dette har skapt synergier av særlig betydning. De stadige endringene som ordningen har vært utsatt for, med dreiningen av målgrupper i del A, og del C sin korte levetid innenfor Jobbsjansen, kan derimot svekke kommunenes interesse for å endre praksis i tråd med myndighetenes signaler om hva de bør satse på i sitt kvalifiseringsarbeid.

Fra 2020 består Jobbsjansen av del A, og vi anbefaler initiativer for å gjøre ordningen attraktiv for nye kommuner å søke på, at satsningen omfatter flere deltakere og justeringen i forvaltningen av tilskudd til kommuner som har fått støtte over flere år. Videre anbefaler vi IMDi å arbeide mer målrettet for å spre kunnskap og erfaringer fra del A til andre tjenester og ordninger, og å bidra til mer systematikk i prosjektkommunens kunnskapsdeling innad i kommunene.

Analysene baserer seg på kvantitative data om deltakerne i ordningen i 2017 og 2018, to spørreundersøkelser blant prosjektene, kvalitative dybdestudier av seks prosjekter, intervjuer av sentrale myndigheter og deskstudier av prosjekt- og tilskuddsdokumenter.