Publikasjoner

Nøkkeltall for energiklyngen 2013

Rapporten presenterer nøkkeltall for energiklyngen i Bergensregionen og Hordaland fylke. Disse er utarbeidet og systematisert på oppdrag for Hordaland fylkeskommune. Nøkkeltallene som presenteres er ansatte, omsetning, verdiskaping, driftsresultat, årsresultat og antall foretak. Som sammenligningsgrunnlag har vi også beregnet tilsvarende nøkkeltall for hele Norge. Alle tall er beregnet med utgangspunkt i data for regnskapsåret 2013.


Last ned publikasjon

Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim kommune

På oppdrag fra Trondheim kommune har Ideas2evidence gjennomført en evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim. Evalueringen har mandat i vedtak fra bystyret og skal legge grunnlag for en eventuell revisjon av reglement og praksis for rådet.

Evalueringen har sett på i hvilken grad rådet har innfridd sine hovedoppgaver, i hvilken grad rådet har politisk innflytelse samt på forhold ved rådets organisering. Rapporten baserer seg på analyse av
kommunale saksdokumenter og kvalitative intervjuer med sentrale aktører i og utenfor rådet. Det er også innhentet erfaringer fra andre byer med innvandrerråd


Last ned publikasjon

Den maritime næringen på Vestlandet 2013

Denne rapporten presenterer nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet, som ideas2evidence har utarbeidet og systematisert på oppdrag for Vestlandsrådet. Nøkkeltallene er basert på data fra regnskapsåret 2013 og omfatter antall ansatte, omsetning, verdiskaping, driftsresultat, årsresultat, antall foretak, antall nyetableringer siste fem år og eksporttall. 

ideas2evidence har utarbeidet tilsvarende rapporter for Vestlandsrådet hvert år siden 2008.


Last ned publikasjon

Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Denne rapporten presenterer resultatene fra en utredning ideas2evidence har gjennomført av filmbransjen i Nordland, Troms og Finnmark på oppdrag for Innovasjon Norge. Utredningen skal danne grunnlag for en målrettet satsing på å utvikle filmbransjen i Nord-Norge, med mål om å styrke regionens posisjon i norsk filmproduksjon, øke kompetansen i bransjen og skape lønnsomme bedrifter.

 


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Hordaland januar 2015

I tillegg til den faste tilstandsrapporten for næringslivet i Hordaland, tar denne utgaven av Næringsbarometeret opp temaet omstilling. Vi ser både på hvordan behovet for omstilling oppleves i ulike næringer, og hvordan bedriftene arbeider med omstilling. Tre næringer er i fokus i denne utgaven; finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, industri og marin. 

Januar-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av ideas2evidence i oktober 2014.


Last ned publikasjon

Norsk medborgerpanel

ideas2evidence samarbeider med Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret om Norsk medborgerpanel, en web-basert infrastruktur for innsamling av data om den norske befolkningens holdninger til politikk og samfunn.

Rapporten dokumenterer fremgangsmåten for rekruttering og gjennomføring av tredje runde av Norsk Medborgerpanel, som ble gjennomført mellom 15. oktober og 27.november. 


Last ned publikasjon

Handelsanalyse - områdeplan for Nyborg

ideas2evidence har utarbeidet en handelsanalyse for Nyborg i Åsane. Analysen vurderer grunnlaget for å etablere ytterligere handelsareal på Nyborg. 

Arbeidet er en del av et oppdrag med å utarbeide områdeplan med konsekvensutredning, et oppdrag som gjennomføres av Sweco i samarbeid med Cubus og ideas2evidence for Bergen kommune. Rapporten er utarbeidet av Pelle Engesæter. 

 


Last ned publikasjon

Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren

Rapporten presenterer resultatene fra en større utredning om rapporterings- og dokumentasjonskrav som stilles til grunnskoler og videregående skoler. Utredningen er gjennomført i perioden november 2013 til desember 2014 av ideas2evidence og Vista Analyse på oppdrag fra KS Kommunesektorens organisasjon, og i tett dialog med KS’ samarbeidspart for prosjektet, Kunnskapsdepartementet. 

Rapporten presenterer en oversikt over rapporterings- og dokumentasjonskrav som stilles til grunnskoler og videregående skoler, og hvordan lærere, skoleledere og skoleeier oppfatter de kravene som stilles. Avslutningsvis presenteres en kost-nytte-analyse av rapportering og dokumentasjon i skolesektoren samt konkrete anbefalinger av hvilke krav som bør beholdes, justeres eller prioriteres bort.

Utredningen er basert på et bredt kvantitativt og kvalitativt datamateriale, innhentet ved hjelp av spørreundersøkelser og intervjuer med lærere, skoleledere og representanter for kommuner, fylkeskommuner, regionale og nasjonale utdanningsmyndigheter. 


Last ned publikasjon

Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene

Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av introprogrammet, gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Program for storbyrettet forskning i KS.

Evalueringen har undersøkt tre hovedtemaer. For det første har ideas2evidence sett på organisering av introduksjonsprogrammene, herunder samhandling mellom intro-enhet, voksenopplæring, NAV. For det andre har ideas2evidence sett på ressursbruken i introduksjonsprogrammene i storbyene, herunder strategier, prioriteringer og tiltaksbruk. Det siste hovedtemaet har vært resultatoppnåelsen i introduksjonsprogrammene, herunder hva som påvirker resultatoppnåelse. Siste kapittel oppsummerer hovedfunn og vurderinger.

 

 


Last ned publikasjon

Åpen framtid - en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen

Denne rapporten bygger på en utredning om økonomien og pengestrømmene i den norske filmbransjen gjennomført av ideas2evidence og Vista Analyse på oppdrag fra Kulturdepartementet. Utredningen inngår som grunnlag for departementets arbeid med Regjeringens gjennomgang av filmområdet og filmpolitikken.

I utredningen kartlegges strukturen og økonomien i den norske filmbransjen. Det gjennomføres også analyser av finansieringsmodeller og inntektsstrømmer og av hvordan næringspotensialet i bransjen kan utnyttes bedre. Utredningen belyser også effektene av dagens virkemidler på filmområdet og kommer med anbefalinger til hvordan virkemidlene og tilskuddsordningene kan gjøres mer effektive og målrettede.


Last ned publikasjon