Publikasjoner

Næringsbarometeret for Hordaland mai 2014

I tillegg til den faste tilstandsrapporten for næringslivet i Hordaland, ser denne utgaven av Næringsbarometeret særlig på tilstanden innenfor bygg og anlegg, finansiell og forretningsmessig tjenesteyting og skogbruksnæringen. Vi retter også et blikk mot eksportnæringen i fylket, og presenterer dessuten resultatene for Hardanger i en egen artikkel. 

Mai-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland bygger på en nasjonal undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av NAV i mars 2014.


Last ned publikasjon

Fra studier til jobb i Bergensregionen - tidsserierapport

Rapporten presenterer en samlet tidsserieanalyse av kandidatundersøkelsene "Fra studier til jobb i Bergensregionen" som Karrieresenteret har gjennomført siden 2003.

Undersøkelsene har blitt gjennomført annethvert år blant kandidater fra UiB og HiB siden 2003, og blant NHH-kandidater siden 2005. Kandidatundersøkelsene ser nærmere på kandidatene arbeidssituasjon to år etter avsluttende eksamen og deres vurderinger av utdanningen i et arbeidslivsperspektiv.

Hovedformålet med studien har vært å analysere de fem undersøkelsene i sammenheng, blant annet for å avdekke endringer i kandidatenes arbeidssituasjon og opplevelse av utdanningen over tid. Studien ser i tillegg nærmere på fenomenene hjerneflukt og hjernegevinst.

Oppdragsgiver er Karrieresenteret, med støtte fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen.


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane januar 2014

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til å presentere fremtidsutsiktene i det lokale næringslivet, ser dette nummeret nærmere på samhandlingen mellom næringslivet og det offentlige.

Næringsbarometeret for januar bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av ideas2evidence i slutten av oktober 2013.

Siden januar 2013 har Næringsbarometeret blitt publisert som en egen nettavis med to utgaver årlig. Adressen til Næringsbarometeret er: www.naringsbarometeret.no.

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane utvikles av ideas2evidence på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, NAV, Innovasjon Norge og NHO Sogn og Fjordane.

Du kan lese mer om januarutgaven av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane her.


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Hordaland januar 2014

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til å presentere fremtidsutsiktene for hele det lokale næringslivet, setter denne utgaven særlig søkelyset på tre næringer; varehandelen, transportnæringen og industrien. Vi har også sett nærmere på lærlingordningen og hvordan bedriftene i fylket vurderer denne.

Næringsbarometeret for januar bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av ideas2evidence i oktober 2013.

Du kan lese mer om januar-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland her.


Last ned publikasjon

Den maritime næringen på Vestlandet, nøkkeltall 2012

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet. Nøkkeltallene er beregnet for Vestlandet samlet, de enkelte fylkene og  kommunene i regionen. Maritim næring er definert som summen av maritim og marin næringsvirksomhet, inkludert den rent maritime delen av oljevirksomheten.

Dette er fjerde årgang av rapporten, som er basert på nøkkeltall fra 2012. 

Last ned publikasjon

Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen 2012

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Dette er femte årgang av rapporten, som inneholder nøkkeltall basert på 2012-data, i tillegg til kommentarer og metodebeskrivelser.

Last ned publikasjon

Klart vi kan! En evaluering av effektene av "Klart språk i staten"

Rapporten presenterer en evaluering av prosjektet «Klart språk i staten», gjennomført på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 

Hensikten med evalueringen har vært å måle i hvor stor grad tiltakene i prosjektet har ført til varige endringer i skrivekulturen i de virksomhetene som har deltatt. I tillegg er det satt søkelys på de effektene som disse endringene eventuelt har hatt på den skriftlige kommunikasjonen mellom forvaltningen og brukerne. Evalueringen omfatter statlige virksomheter som har fått støtte fra prosjektet til å forbedre språket i egen virksomhet.

Evalueringen viser at prosjektet har nådd sine overordnede mål, å skape oppmerksomhet om klarspråk og å hjelpe statlige virksomheter i gang med arbeidet. Den gir imidlertid ikke grunnlag for å slå fast at det har skjedd en gjennomgripende endring i virksomhetenes skrivekultur. Rapporten dokumenterer også effekter av konkrete språkrevisjoner, bl.a. i form av økt forståelse blant brukerne. Det er imidlertid vanskelig å spore tilsvarende effekter på befolkningsnivå. 


Last ned publikasjon

Den maritime næringen på Vestlandet, nøkkeltall 2011

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet. Nøkkeltallene er beregnet for Vestlandet samlet, de enkelte fylkene og  kommunene i regionen. Maritim næring er definert som summen av maritim og marin næringsvirksomhet, inkludert den rent maritime delen av oljevirksomheten.

Dette er tredje årgang av rapporten, som er basert på nøkkeltall fra 2011. 

Last ned publikasjon

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler

Rapporten bygger på en kartlegging av norske filmfestivaler gjennomført på oppdrag for Filmfestivalutvalget sommeren 2013.

Hensikten med arbeidet har vært å gi et bilde av mangfoldet i det norske filmfestivallandskapet og vise hvilken betydning festivalene kan ha både for publikum og filmbransje. Vi har gjennom en spørreundersøkelse til 25 filmfestivaler og intervju med en håndfull festivalledere blant annet sett nærmere på festivalenes innhold, ressursgrunnlag, oppslutning og mulige ringvirkninger. Rapporten konkluderer med at norske filmfestivaler gjennom sitt geografiske og kunstneriske mangfold utgjør et viktig filmkulturelt tilbud - både for publikum som får tilgang til et større og mer variert utvalg filmer, og for den norske filmbransjen som benytter festivalene som visnings-, nettverks-, og kunnskapsarena. En halvering av støtten vil trolig føre til færre og mindre festivaler, og svekke den kunstneriske kvaliteten som kjennetegner festivalene i dag.


Last ned publikasjon

Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider - en kartlegging av policy og praksis i fem statlige etater

Rapporten presenterer en kartlegging av hvordan statlige etater informerer sine brukere om klagemuligheter og saksbehandlingstider. Prosjektet er gjennomført av ideas2evidence på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). 

Bakgrunnen for kartleggingen er regjeringens digitaliseringsprogram som presiserer at forvaltningen skal gi god informasjon om saksgang, klagemuligheter og behandlingstid, sammenholdt med informasjon fra de nasjonale innbyggerundersøkelsene som viser at mange brukere finner det vanskelig å fremføre en klage til statlige virksomheter.
 
Etatene som er kartlagt er NAV, Skatteetaten, Statens vegvesen, Bufdir og UDI og det er satt søkelys på i alt 14 ulike saksområder innenfor disse etatene. Kartleggingen bygger på en spørreundersøkelse til ulike nivåer i de fem etatene, samt intervjuer på ledernivå i direktoratene. 
 
 

Last ned publikasjon