Publikasjoner

Norskopplæring for personer i asylmottak

Denne rapporten presenterer resultatene fra et fou-prosjekt om ordningene for norskopplæring i asylmottak, som ideas2evidence har gjennomført i samarbeid med Uni Research Rokkansenteret.

Oppdragsgiver er Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet.

Norskopplæring i mottak omfatter to ulike ordninger: norskopplæring med samfunnskunnskap for personer som har fått oppholdstillatelse og som bor i asylmottak mens de venter på å bli bosatt i en kommune, og norsk for asylsøkere som venter på vedtak, såkalt "asylnorsk".

Studien omfatter begge ordningene, og har sett nærmere på følgende fire problemstillinger: Har opplæringen tilstrekkelig kvalitet og omfang slik at den enkelte får en god start på den pliktige opplæringen og har utbytte av å delta? Er tilskuddsforvaltningen innrettet på en hensiktsmessig måte? Hvilke særskilte utfordringer/behov vil vertskommuner for asylmottak ha i tiden fremover, sett opp mot økt press på mottaksapparatet og kommunens kvalifiseringstilbud? og Har det konsekvenser for kommuners vilje til å bosette flyktninger at de har mottatt norskopplæring før bosetting?

Studien er basert på et omfattende datamateriale, bestående av surveys til opplæringssentre, asylmottak og kommuneledelse, og casestudier i fire kommuner: Trondheim, Førde, Lødingen og Porsgrunn


Last ned publikasjon

Utstyrt for læring?

Denne rapporten er første delrapport i et prosjekt som har som mål å kartlegge utstyrssituasjonen i videregående opplæring i Norge. Prosjektet gjennomføres av ideas2evidence på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Delrapporten bygger på en landsomfattende kartlegging gjennomført i november/desember 2015, og presenterer de første deskriptive analysene fra denne breddekartleggingen. Mer omfattende analyser av dette datamaterialet, kombinert med andre datakilder, vil bli publisert i hovedrapporten fra prosjektet høsten 2016.

Rapporten inngår i en studie som har som mål å kartlegge utstyrssituasjonen og vurdere utstyrets relevans både med tanke på kompetansemålene i læreplanene og med tanke på det utstyret som elevene bruker når de går ut i lære. I tillegg skal studien undersøke fylkeskommunenes og skolenes rutiner og praksis for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for oppgradering av utstyr og vurdere potensialet for et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv når det gjelder bruk av og tilgang til utstyr.


Last ned publikasjon

Livskraftige urbane bomiljø

I eksempelsamlingen «Livskraftige urbane bomiljø» får kommunene konkrete eksempler på hvordan de kan legge til rette for gode bomiljø med høy livskvalitet når de utvikler kompakte byer. Samlingen presenterer 13 prosjekter fra ulike byer og steder i Norge. 

Rapporten er basert på analyse av foreliggende plan- og prosessdokumenter og kvalitative intervjuer med kommunale planleggere. Et av de sentrale spørsmålene for arbeidet har vært: Hvilke juridiske, økonomiske og prosessuelle verktøy benyttet kommunen seg av i prossen mot realisert prosjekt? 

Eksempelsamlingen er utarbeidet i samarbeid mellom ideas2evidence, Cubus arkitekter og Senter for byøkologi på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune.


Last ned publikasjon

Ringvirkninger av musikkfestivaler

Rapporten presenterer resultatene fra en studie av fem musikkfestivaler i Hordaland og Sogn og Fjordane og ser på festivalenes ringvirkninger for lokalsamfunnene. Studien er gjennomført på oppdrag for de fem festivalene og BRAK, interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane.  


Last ned publikasjon

Gjennomgang av flyktningarbeidet i Bærum kommune

Denne rapporten presenterer en gjennomgang ideas2evidence har gjort av Bærum kommunes flyktningarbeid. Formålet med gjennomgangen har vært å vurdere hvordan kommunen kan redusere kostnadene i flyktning- og introduksjonsarbeidet, uten at det går på bekostning av de gode resultatene. 

Prosjektet har bestått av to hoveddeler: a) en grundig gjennomgang av kommunens ressursbruk og resultater på flyktningefeltet, sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner, og b) en vurdering av ansvarsfordelingen mellom de sentrale aktørene i arbeidet med introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. 

Gjennomgangen er basert på data fra Beregningsutvalgsundersøkelsen fra 2013, KOSTRA og SSBs Monitor for introduksjonsordningen, samt et betydelig antall intervjuer og relevante dokumenter. 


Last ned publikasjon

Gode grep i kvalifiseringsløp

Denne rapporten presenterer en litteraturstudie av gode grep i kvalifiseringsløp som øker overgang til arbeid. Målgruppen er innvandrere med moderate utfordringer med å komme i jobb. 

Studien ble gjennomført ved hjelp av metoden Rapid Evidence Assessment (REA)/ hurtig kunnskapsoppsummering, samt systematiske søk på en rekke hjemmesider som samler effektstudier av arbeidsmarkedstiltak.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra "Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen", som er et samarbeid mellom Groruddalsbydelene, IMDI øst, Utdanningsetaten i Oslo og NAV Oslo.


Last ned publikasjon

Nøkkeltall for energiklyngen 2013

Rapporten presenterer nøkkeltall for energiklyngen i Bergensregionen og Hordaland fylke. Disse er utarbeidet og systematisert på oppdrag for Hordaland fylkeskommune. Nøkkeltallene som presenteres er ansatte, omsetning, verdiskaping, driftsresultat, årsresultat og antall foretak. Som sammenligningsgrunnlag har vi også beregnet tilsvarende nøkkeltall for hele Norge. Alle tall er beregnet med utgangspunkt i data for regnskapsåret 2013.


Last ned publikasjon

Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim kommune

På oppdrag fra Trondheim kommune har Ideas2evidence gjennomført en evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim. Evalueringen har mandat i vedtak fra bystyret og skal legge grunnlag for en eventuell revisjon av reglement og praksis for rådet.

Evalueringen har sett på i hvilken grad rådet har innfridd sine hovedoppgaver, i hvilken grad rådet har politisk innflytelse samt på forhold ved rådets organisering. Rapporten baserer seg på analyse av
kommunale saksdokumenter og kvalitative intervjuer med sentrale aktører i og utenfor rådet. Det er også innhentet erfaringer fra andre byer med innvandrerråd


Last ned publikasjon

Den maritime næringen på Vestlandet 2013

Denne rapporten presenterer nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet, som ideas2evidence har utarbeidet og systematisert på oppdrag for Vestlandsrådet. Nøkkeltallene er basert på data fra regnskapsåret 2013 og omfatter antall ansatte, omsetning, verdiskaping, driftsresultat, årsresultat, antall foretak, antall nyetableringer siste fem år og eksporttall. 

ideas2evidence har utarbeidet tilsvarende rapporter for Vestlandsrådet hvert år siden 2008.


Last ned publikasjon

Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Denne rapporten presenterer resultatene fra en utredning ideas2evidence har gjennomført av filmbransjen i Nordland, Troms og Finnmark på oppdrag for Innovasjon Norge. Utredningen skal danne grunnlag for en målrettet satsing på å utvikle filmbransjen i Nord-Norge, med mål om å styrke regionens posisjon i norsk filmproduksjon, øke kompetansen i bransjen og skape lønnsomme bedrifter.

 


Last ned publikasjon