Publikasjoner

Bustadmarknaden i Sogn

Rapporten presenterer ei kartlegging av bustadmarknaden i kommunane Høyanger, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik. I tillegg til å skildre bustadmarknaden i desse kommunane, gir rapporten ei oversikt over deira arbeid med bustadplanlegging. Sogn regionråd har særleg vore oppteken av kor vidt bustadtilgangen er til hinder for næringsutvikling, sysselsettingsauke og befolkningsvekst i regionen, og å få oversikt over dei tiltaka kommunane gjer på dette området. Rapporten omfattar også forslag til tiltak som kommunane eller regionrådet kan iverksette for å betre regionens bustadmarknad.


Last ned publikasjon

Økonomien i den norske film- og TV-produksjonsbransjen 2014

Denne rapporten bygger på en kartlegging av strukturen og økonomien i norsk film- og tv-produksjonsbransje i perioden 2008-2012, herunder finansieringsmodeller og inntektsstrømmer. Kartleggingen baseres på regnskapsdata fra produksjonsselskapene for perioden 2008-2013, og en større spørreundersøkelse til selskapene. Kartleggingen dekker film- og tv-produksjon innen alle sjangre og formater, unntatt spillutvikling og reklamefilmproduksjon, som også er en del av Produsentforeningens ansvarsområde.

Rapporten er den første i en serie årlige beskrivelser av film‐ og TV‐produksjonsbransjen i Norge.


Last ned publikasjon

Evaluering av "Explore Fjord Norway"

Denne rapporten presenterer resultata frå evalueringa av prosjektet "Explore Fjord Norway", som er gjennomført på oppdrag frå fylkeskommunane i dei fire vestlandsfylka.

Prosjektet "Explore Fjord Norway" er eit verkemiddel for å fremje reiselivsproduktet Fjord Norge. Prosjektet vart starta opp i 2011 og skal avsluttast i 2014. Evalueringa gir ei vurdering av mål, tiltak, effektar og kostnader i "Explore Fjord Norway" frå prosjektstart og fram til i dag. Oppdraget omfattar også ei vurdering av utsiktene framover. Det inneber mellom anna ei evaluering av korleis situasjonen ville vore for reiselivet på Vestlandet utan forsterka innsats gjennom "Explore Fjord Norway".


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane mai 2014

I tillegg til å gi en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det lokale næringslivet, har denne utgaven samfunnsansvar som tema. Næringsbarometeret presenterer bedrifter i Sogn og Fjordane som arbeider med samfunnsansvar på ulike måter, ved å satse på miljø Septik24 og Lerum, eller ved å integrere flyktninger på arbeidsplassen slik Brødrene Aa i Hyen gjør.  

Næringsbarometeret for mai bygger på en nasjonal undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av NAV i mars 2014.

 


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Hordaland mai 2014

I tillegg til den faste tilstandsrapporten for næringslivet i Hordaland, ser denne utgaven av Næringsbarometeret særlig på tilstanden innenfor bygg og anlegg, finansiell og forretningsmessig tjenesteyting og skogbruksnæringen. Vi retter også et blikk mot eksportnæringen i fylket, og presenterer dessuten resultatene for Hardanger i en egen artikkel. 

Mai-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland bygger på en nasjonal undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av NAV i mars 2014.


Last ned publikasjon

Fra studier til jobb i Bergensregionen - tidsserierapport

Rapporten presenterer en samlet tidsserieanalyse av kandidatundersøkelsene "Fra studier til jobb i Bergensregionen" som Karrieresenteret har gjennomført siden 2003.

Undersøkelsene har blitt gjennomført annethvert år blant kandidater fra UiB og HiB siden 2003, og blant NHH-kandidater siden 2005. Kandidatundersøkelsene ser nærmere på kandidatene arbeidssituasjon to år etter avsluttende eksamen og deres vurderinger av utdanningen i et arbeidslivsperspektiv.

Hovedformålet med studien har vært å analysere de fem undersøkelsene i sammenheng, blant annet for å avdekke endringer i kandidatenes arbeidssituasjon og opplevelse av utdanningen over tid. Studien ser i tillegg nærmere på fenomenene hjerneflukt og hjernegevinst.

Oppdragsgiver er Karrieresenteret, med støtte fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen.


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane januar 2014

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til å presentere fremtidsutsiktene i det lokale næringslivet, ser dette nummeret nærmere på samhandlingen mellom næringslivet og det offentlige.

Næringsbarometeret for januar bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av ideas2evidence i slutten av oktober 2013.

Siden januar 2013 har Næringsbarometeret blitt publisert som en egen nettavis med to utgaver årlig. Adressen til Næringsbarometeret er: www.naringsbarometeret.no.

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane utvikles av ideas2evidence på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, NAV, Innovasjon Norge og NHO Sogn og Fjordane.

Du kan lese mer om januarutgaven av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane her.


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Hordaland januar 2014

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til å presentere fremtidsutsiktene for hele det lokale næringslivet, setter denne utgaven særlig søkelyset på tre næringer; varehandelen, transportnæringen og industrien. Vi har også sett nærmere på lærlingordningen og hvordan bedriftene i fylket vurderer denne.

Næringsbarometeret for januar bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av ideas2evidence i oktober 2013.

Du kan lese mer om januar-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland her.


Last ned publikasjon

Den maritime næringen på Vestlandet, nøkkeltall 2012

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet. Nøkkeltallene er beregnet for Vestlandet samlet, de enkelte fylkene og  kommunene i regionen. Maritim næring er definert som summen av maritim og marin næringsvirksomhet, inkludert den rent maritime delen av oljevirksomheten.

Dette er fjerde årgang av rapporten, som er basert på nøkkeltall fra 2012. 

Last ned publikasjon

Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen 2012

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Dette er femte årgang av rapporten, som inneholder nøkkeltall basert på 2012-data, i tillegg til kommentarer og metodebeskrivelser.

Last ned publikasjon