Publikasjoner

Klart vi kan! En evaluering av effektene av "Klart språk i staten"

Rapporten presenterer en evaluering av prosjektet «Klart språk i staten», gjennomført på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 

Hensikten med evalueringen har vært å måle i hvor stor grad tiltakene i prosjektet har ført til varige endringer i skrivekulturen i de virksomhetene som har deltatt. I tillegg er det satt søkelys på de effektene som disse endringene eventuelt har hatt på den skriftlige kommunikasjonen mellom forvaltningen og brukerne. Evalueringen omfatter statlige virksomheter som har fått støtte fra prosjektet til å forbedre språket i egen virksomhet.

Evalueringen viser at prosjektet har nådd sine overordnede mål, å skape oppmerksomhet om klarspråk og å hjelpe statlige virksomheter i gang med arbeidet. Den gir imidlertid ikke grunnlag for å slå fast at det har skjedd en gjennomgripende endring i virksomhetenes skrivekultur. Rapporten dokumenterer også effekter av konkrete språkrevisjoner, bl.a. i form av økt forståelse blant brukerne. Det er imidlertid vanskelig å spore tilsvarende effekter på befolkningsnivå. 


Last ned publikasjon

Den maritime næringen på Vestlandet, nøkkeltall 2011

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet. Nøkkeltallene er beregnet for Vestlandet samlet, de enkelte fylkene og  kommunene i regionen. Maritim næring er definert som summen av maritim og marin næringsvirksomhet, inkludert den rent maritime delen av oljevirksomheten.

Dette er tredje årgang av rapporten, som er basert på nøkkeltall fra 2011. 

Last ned publikasjon

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler

Rapporten bygger på en kartlegging av norske filmfestivaler gjennomført på oppdrag for Filmfestivalutvalget sommeren 2013.

Hensikten med arbeidet har vært å gi et bilde av mangfoldet i det norske filmfestivallandskapet og vise hvilken betydning festivalene kan ha både for publikum og filmbransje. Vi har gjennom en spørreundersøkelse til 25 filmfestivaler og intervju med en håndfull festivalledere blant annet sett nærmere på festivalenes innhold, ressursgrunnlag, oppslutning og mulige ringvirkninger. Rapporten konkluderer med at norske filmfestivaler gjennom sitt geografiske og kunstneriske mangfold utgjør et viktig filmkulturelt tilbud - både for publikum som får tilgang til et større og mer variert utvalg filmer, og for den norske filmbransjen som benytter festivalene som visnings-, nettverks-, og kunnskapsarena. En halvering av støtten vil trolig føre til færre og mindre festivaler, og svekke den kunstneriske kvaliteten som kjennetegner festivalene i dag.


Last ned publikasjon

Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider - en kartlegging av policy og praksis i fem statlige etater

Rapporten presenterer en kartlegging av hvordan statlige etater informerer sine brukere om klagemuligheter og saksbehandlingstider. Prosjektet er gjennomført av ideas2evidence på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). 

Bakgrunnen for kartleggingen er regjeringens digitaliseringsprogram som presiserer at forvaltningen skal gi god informasjon om saksgang, klagemuligheter og behandlingstid, sammenholdt med informasjon fra de nasjonale innbyggerundersøkelsene som viser at mange brukere finner det vanskelig å fremføre en klage til statlige virksomheter.
 
Etatene som er kartlagt er NAV, Skatteetaten, Statens vegvesen, Bufdir og UDI og det er satt søkelys på i alt 14 ulike saksområder innenfor disse etatene. Kartleggingen bygger på en spørreundersøkelse til ulike nivåer i de fem etatene, samt intervjuer på ledernivå i direktoratene. 
 
 

Last ned publikasjon

Tilflytting for enhver pris?

Dette er hovedrappoprten fra en større studie om tilflyttingsarbeid i distriktskommuner gjennomført av ideas2evidence i samarbeid med Norut og Møreforsking.

Arbeidet med studiener er gjort på oppdrag fra Distriktssenteret under Kommunal- og regionaldepartementet og har foregått over nesten to år. Målet med utredningsarbeidet har vært å undersøke om og hvordan tilflyttingsarbeid kan ha effekt på å rekruttere og beholde nye innbyggere. Det er videre gitt forskningsbaserte råd om hvordan en ved help av egenevaluering kan bli bedre i stand til å dokumentere resultater av tilflyttingsarbeid.

Studien viser at prosjekter som har rekruttert livsstilsflyttere fra utlandet har lykkes best, om en dømmer etter antall nye tilflyttere disse prosjektene har generert. Men selve tilflyttingsarbeidet er bare en av flere faktorer som kan påvirke personers og husholds flyttebeslutninger.

Det er også publisert to delrapporter fra dette prosjektet:

Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene

Målgrupper, aktiviteter og budskap i distriktskommunenes tilflyttingsarbeid


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane mai 2013

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til å gi en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det lokale næringslivet, har denne utgaven et særlig blikk på arbeidskraftreserven. Vi har besøkt TINE Meieriet Byrkjelo, en bedrift som arbeider aktivt for å gi muligheter til personer som står utenfor arbeidslivet. Utgaven inneholder også en større artikkel om HAFS-regionen med egne reportasjer fra Gulen Industrihamn i Sløvåg og Solund Verft. Vi ser også nærmere på utviklingen i varehandelen i fylket, og de utfordringene bransjen møter fra økende netthandel.

Næringsbarometeret for mai bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av NAV i mars 2013.

Næringsbarometeret ble i forbindelse med forrige utgave i januar 2013 lagt om til nettavis - en løsning som fullt ut er utviklet av ideas2evidence. I forbindelse med mai-utgaven har vi gått et steg videre og også lagt til en datavisualiseringsmodul hvor brukerne får muligheter til utforske datamaterialet som Næringsbarometeret bygger på. Det er her mulig å lage egne grafer over utviklingen i forventninger i ulike bransjer og regioner.

Du kan lese mer om mai-utgaven av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane her.


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Hordaland mai 2013

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det lokale næringslivet, har denne utgaven et særlig blikk på rekruttering og de utfordringene mange bransjer opplever når det gjelder å skaffe seg den arbeidskraften de trenger. Utgaven inneholder også en større artikkel om regionen Hardanger/Midthordland der særlig utviklingen av merkevaren Voss står i fokus. Også den ekspansive oljeservicenæringen i fylket blir viet oppmerksomhet i denne utgaven.

Næringsbarometeret for mai bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av NAV i mars 2013.

Næringsbarometeret ble i forbindelse med forrige utgave i januar 2013 lagt om til nettavis - en løsning som fullt ut er utviklet av ideas2evidence. I forbindelse med mai-utgaven har vi gått et steg videre og også lagt til en datavisualiseringsmodul hvor brukerne får muligheter til utforske datamaterialet som Næringsbarometeret bygger på. Det er her mulig å lage egne grafer over utviklingen i forventninger i ulike bransjer og regioner.

Du kan lese mer om mai-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland her: www.naringsbarometeret.no


Last ned publikasjon

Ringvirkningsstudie av kunst- og kultursektoren i Hordaland

ideas2evidence har gjennomført en ringvirkningsanalyse av hele kunst- og kultursektoren i Hordaland. Analysene tar utgangspunkt både i sektorens direkte økonomiske omfang i form av sysselsetting og verdiskaping og i sektorens indirekte betydning for andre virksomheter og næringer, f.eks. gjennom publikums kjøp av varer og tjenester i forbindelse med kulturarrangement. Studien omfatter både egeninnsamlede data i form av spørreundersøkelser blant publikum på ulike kulturarrangement og kunst- og kulturvirksomhetene i fylket, og eksisterende registerdata bl.a. fra Brønnøysundregisteret.

Oppdragsgiver er Kultur Vest, Bergen Næringsråd, Business Region Bergen og Bergen Reiselivslag.


Last ned publikasjon

Den maritime næringen på Vestlandet, nøkkeltall 2010 - kortversjon

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen i regionen. Nøkkeltallene er basert på regnskapsdata fra 2010.

Rapporten er en kortversjon av rapporten "Den maritime næringen på Vestlandet", og inneholder blant annet bedriftspresentasjoner fra ulike deler av næringen.

 


Last ned publikasjon

Den maritime næringen på Vestlandet, nøkkeltall 2010

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen i regionen. Rapporten er en oppdatering av nøkkeltallsrapporten fra 2010, denne gang med regnskapsdata fra 2010. 

Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører et faktabasert grunnlag i beskrivelsen av denne viktige næringen. Det har også vært et mål å utvikle en metodikk som gjør det enkelt å gjennomføre årlige oppdateringer av tallene.

Nøkkeltallene er beregnet for Vestlandet samlet, de enkelte fylkene og kommunene i regionen. Maritim næring er definert som summen av maritim og marin næringsvirksomhet, inkludert den rent maritime delen av oljevirksomheten.

Hordaland fylkeskommune har omtalt rapporten her.


Last ned publikasjon