Publikasjoner

Tilflytting for enhver pris?

Dette er hovedrappoprten fra en større studie om tilflyttingsarbeid i distriktskommuner gjennomført av ideas2evidence i samarbeid med Norut og Møreforsking.

Arbeidet med studiener er gjort på oppdrag fra Distriktssenteret under Kommunal- og regionaldepartementet og har foregått over nesten to år. Målet med utredningsarbeidet har vært å undersøke om og hvordan tilflyttingsarbeid kan ha effekt på å rekruttere og beholde nye innbyggere. Det er videre gitt forskningsbaserte råd om hvordan en ved help av egenevaluering kan bli bedre i stand til å dokumentere resultater av tilflyttingsarbeid.

Studien viser at prosjekter som har rekruttert livsstilsflyttere fra utlandet har lykkes best, om en dømmer etter antall nye tilflyttere disse prosjektene har generert. Men selve tilflyttingsarbeidet er bare en av flere faktorer som kan påvirke personers og husholds flyttebeslutninger.

Det er også publisert to delrapporter fra dette prosjektet:

Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene

Målgrupper, aktiviteter og budskap i distriktskommunenes tilflyttingsarbeid


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane mai 2013

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til å gi en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det lokale næringslivet, har denne utgaven et særlig blikk på arbeidskraftreserven. Vi har besøkt TINE Meieriet Byrkjelo, en bedrift som arbeider aktivt for å gi muligheter til personer som står utenfor arbeidslivet. Utgaven inneholder også en større artikkel om HAFS-regionen med egne reportasjer fra Gulen Industrihamn i Sløvåg og Solund Verft. Vi ser også nærmere på utviklingen i varehandelen i fylket, og de utfordringene bransjen møter fra økende netthandel.

Næringsbarometeret for mai bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av NAV i mars 2013.

Næringsbarometeret ble i forbindelse med forrige utgave i januar 2013 lagt om til nettavis - en løsning som fullt ut er utviklet av ideas2evidence. I forbindelse med mai-utgaven har vi gått et steg videre og også lagt til en datavisualiseringsmodul hvor brukerne får muligheter til utforske datamaterialet som Næringsbarometeret bygger på. Det er her mulig å lage egne grafer over utviklingen i forventninger i ulike bransjer og regioner.

Du kan lese mer om mai-utgaven av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane her.


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Hordaland mai 2013

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det lokale næringslivet, har denne utgaven et særlig blikk på rekruttering og de utfordringene mange bransjer opplever når det gjelder å skaffe seg den arbeidskraften de trenger. Utgaven inneholder også en større artikkel om regionen Hardanger/Midthordland der særlig utviklingen av merkevaren Voss står i fokus. Også den ekspansive oljeservicenæringen i fylket blir viet oppmerksomhet i denne utgaven.

Næringsbarometeret for mai bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av NAV i mars 2013.

Næringsbarometeret ble i forbindelse med forrige utgave i januar 2013 lagt om til nettavis - en løsning som fullt ut er utviklet av ideas2evidence. I forbindelse med mai-utgaven har vi gått et steg videre og også lagt til en datavisualiseringsmodul hvor brukerne får muligheter til utforske datamaterialet som Næringsbarometeret bygger på. Det er her mulig å lage egne grafer over utviklingen i forventninger i ulike bransjer og regioner.

Du kan lese mer om mai-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland her: www.naringsbarometeret.no


Last ned publikasjon

Ringvirkningsstudie av kunst- og kultursektoren i Hordaland

ideas2evidence har gjennomført en ringvirkningsanalyse av hele kunst- og kultursektoren i Hordaland. Analysene tar utgangspunkt både i sektorens direkte økonomiske omfang i form av sysselsetting og verdiskaping og i sektorens indirekte betydning for andre virksomheter og næringer, f.eks. gjennom publikums kjøp av varer og tjenester i forbindelse med kulturarrangement. Studien omfatter både egeninnsamlede data i form av spørreundersøkelser blant publikum på ulike kulturarrangement og kunst- og kulturvirksomhetene i fylket, og eksisterende registerdata bl.a. fra Brønnøysundregisteret.

Oppdragsgiver er Kultur Vest, Bergen Næringsråd, Business Region Bergen og Bergen Reiselivslag.


Last ned publikasjon

Den maritime næringen på Vestlandet, nøkkeltall 2010 - kortversjon

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen i regionen. Nøkkeltallene er basert på regnskapsdata fra 2010.

Rapporten er en kortversjon av rapporten "Den maritime næringen på Vestlandet", og inneholder blant annet bedriftspresentasjoner fra ulike deler av næringen.

 


Last ned publikasjon

Den maritime næringen på Vestlandet, nøkkeltall 2010

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen i regionen. Rapporten er en oppdatering av nøkkeltallsrapporten fra 2010, denne gang med regnskapsdata fra 2010. 

Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører et faktabasert grunnlag i beskrivelsen av denne viktige næringen. Det har også vært et mål å utvikle en metodikk som gjør det enkelt å gjennomføre årlige oppdateringer av tallene.

Nøkkeltallene er beregnet for Vestlandet samlet, de enkelte fylkene og kommunene i regionen. Maritim næring er definert som summen av maritim og marin næringsvirksomhet, inkludert den rent maritime delen av oljevirksomheten.

Hordaland fylkeskommune har omtalt rapporten her.


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane januar 2013

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til en oversikt over fremtidsutsiktene i de ulike næringene i fylket, har denne utgaven et spesielt blikk på petroleumsnæringen i fylket. Næringsbarometeret bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av ideas2evidence i november 2012.

Fra og med denne utgaven publiseres av Næringsbarometeret som en nettavis. Det nye nettstedet er utviklet av ideas2evidence og vil gi tilgang til alle framtidige utgaver av Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Du kan lese mer om årets Næringsbarometer for Sogn og Fjordane her.


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Hordaland januar 2013

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til en oversikt over fremtidsutsiktene i de ulike næringene i fylket, har denne utgaven et spesielt blikk på eksportnæringene i lys av krisen i den europeiske økonomien. Næringsbarometeret bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av ideas2evidence i november 2012.

Fra og med denne utgaven publiseres Næringsbarometeret som en nettavis. Det nye nettstedet er utviklet av ideas2evidence og vil gi tilgang til alle framtidige utgaver av Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Du kan lese om januar-barometeret for Hordaland her: www.naringsbarometeret.no

 


Last ned publikasjon

Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene

ideas2evidence har på oppdrag fra Distriktssenteret gjennomført en kartlegging av tilflyttingsarbeid i distriktene.

Katalogen inneholder en oversikt over tilflyttingsarbeid drevet i kommuner og regioner innenfor det det distriktspolitiske virkeområdet i perioden 2001-2011 (og begynnelsen av 2012). 

Katalogen er en del av et større prosjekt, Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner, som ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret. Katalogen danner grunnlag for Distriktssenterets kunnskapsbase over tilflyttingsarbeid.

 


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane mai 2012

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i Sogn og Fjordane. I mai-utgaven retter vi særlig oppmerksomheten mot arbeidsmarkedet, og tar utgangspunkt i en landsdekkende undersøkelse gjennomført av NAV. Undersøkelsen er rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder.

I tillegg til å beskrive bedriftenes forventninger til det neste året, setter vi i dette barometeret et spesielt søkelys på arbeidsinnvandring.

 


Last ned publikasjon