Publikasjoner

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane januar 2013

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til en oversikt over fremtidsutsiktene i de ulike næringene i fylket, har denne utgaven et spesielt blikk på petroleumsnæringen i fylket. Næringsbarometeret bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av ideas2evidence i november 2012.

Fra og med denne utgaven publiseres av Næringsbarometeret som en nettavis. Det nye nettstedet er utviklet av ideas2evidence og vil gi tilgang til alle framtidige utgaver av Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Du kan lese mer om årets Næringsbarometer for Sogn og Fjordane her.


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Hordaland januar 2013

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til en oversikt over fremtidsutsiktene i de ulike næringene i fylket, har denne utgaven et spesielt blikk på eksportnæringene i lys av krisen i den europeiske økonomien. Næringsbarometeret bygger på en undersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder gjennomført av ideas2evidence i november 2012.

Fra og med denne utgaven publiseres Næringsbarometeret som en nettavis. Det nye nettstedet er utviklet av ideas2evidence og vil gi tilgang til alle framtidige utgaver av Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Du kan lese om januar-barometeret for Hordaland her: www.naringsbarometeret.no

 


Last ned publikasjon

Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene

ideas2evidence har på oppdrag fra Distriktssenteret gjennomført en kartlegging av tilflyttingsarbeid i distriktene.

Katalogen inneholder en oversikt over tilflyttingsarbeid drevet i kommuner og regioner innenfor det det distriktspolitiske virkeområdet i perioden 2001-2011 (og begynnelsen av 2012). 

Katalogen er en del av et større prosjekt, Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner, som ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret. Katalogen danner grunnlag for Distriktssenterets kunnskapsbase over tilflyttingsarbeid.

 


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane mai 2012

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i Sogn og Fjordane. I mai-utgaven retter vi særlig oppmerksomheten mot arbeidsmarkedet, og tar utgangspunkt i en landsdekkende undersøkelse gjennomført av NAV. Undersøkelsen er rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder.

I tillegg til å beskrive bedriftenes forventninger til det neste året, setter vi i dette barometeret et spesielt søkelys på arbeidsinnvandring.

 


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2012

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i Hordaland. I mai-utgaven retter vi særlig oppmerksomheten mot arbeidsmarkedet, og tar utgangspunkt i en landsdekkende undersøkelse gjennomført av NAV. Undersøkelsen er rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder.

I tillegg til å beskrive bedriftenes forventninger til det neste året, ser vi i dette barometeret blant annet nærmere på lærlingordningen og på situasjonen til eksportvirksomhetene. Et eget kapittel er også viet temaet arbeidsinnvandring.


Last ned publikasjon

Spill levende? En kartlegging av norsk dataspillbransje

Rapporten presenterer en kartlegging av norsk dataspillbransje gjennomført på oppdrag for Kulturdepartementet. Rapporten gir en komplett oversikt over norske selskap som utvikler og produserer dataspill og omfatter alle plattformer innen både underholdnings- og læringsspill. I tillegg er det samlet opplysninger om alle titler utgitt av disse selskapene i perioden 2007-2011.

Kartleggingen bygger på nøkkelinformasjon om enkeltselskap basert på organisasjons- og regnskapsdata fra Brønnøysundregistrene, en web-basert spørreundersøkelse sendt ut til alle selskap i bransjen samt dokumentgjennomgang for å identifisere offentlige tilskudd gitt til bransjen.

 

 


Last ned publikasjon

Notat om tilflyttingsarbeid i norske kommuner

Dette notatet er første del av et større prosjekt om tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner og oppsummer resultater fra en spørreundersøkelse blant kommuner i Distrikts-Norge. 

Notatet gir en oversikt over tilflyttingsarbeidets omfang og organisering, de viktigste salgsargumentene, aktivitetene og målgruppene for arbeidet. Vi ser også etter eventuelle geografiske variasjoner i svarene, og sammenhenger mellom budskap, målgruppe og aktivitet. 

Hovedhensikten med spørreundersøkelsen var å samle inn opplysninger om innflyttingsarbeidet i kommunene på en slik måte at de kan presenteres i Distriktssenterets kunnskapsbase. Med tilflyttingsarbeid mener vi alle typer systematisk arbeid, tidsavgrenset eller kontinuerlig, som har som eksplisitt hovedmål eller delmål å øke tilflyttingen. Alle typer tilflytting - både innenlandsk og utenlandsk - unntatt arbeid med flyktninger, asylanter og familiegjenforente er tatt med i kartleggingen. 

Undersøkelsen er gjennomført av ideas2evidence og Norut på oppdrag fra Distriktssenteret. 


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane januar 2012

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder, er målet å gi et bilde av næringslivets utsikter for 2012. Hovedtema for denne utgaven har vært uroen i den internasjonale økonomien. Et eget kapittel er viet utfordringene i kapitalmarkedet og hvordan gjeldskrisen i Europa påvirker kredittilgangen til det lokale næringslivet.

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane ble lansert 10. februar.


Last ned publikasjon

Næringsbarometeret for Hordaland januar 2012

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder, er målet å gi et bilde av næringslivets utsikter for 2012. Hovedtema for denne utgaven har vært uroen i den internasjonale økonomien. Et eget kapittel er viet utfordringene i kapitalmarkedet og hvordan gjeldskrisen i Europa påvirker kredittilgangen til det lokale næringslivet.

Næringsbarometeret for Hordaland ble lansert 7. februar.


Last ned publikasjon

Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen 2010

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Dette er tredje årgang av rapporten, som inneholder nøkkeltall basert på 2010-data, i tillegg til kommentarer og metodebeskrivelser.


Last ned publikasjon