Publikasjoner

Internasjonalisering i videregående opplæring

I denne rapporten presenteres resultatene fra en nasjonal kartlegging av internasjonalisering i videregående opplæring i Norge. Resultatene bygger på en kvantitativ web-basert spørreundersøkelse sendt ut til alle videregående skoler i Norge våren 2011. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra SIU. Formålet er å gi mer kunnskap om arbeidet med internasjonalisering i videregående opplæring. Undersøkelsen er en oppfølging av rapporten Kartlegging av internasjonalisering i skolesektoren fra 2010, samt SIUs rapport Internasjonalisering i skolesektoren (2010).


Last ned publikasjon

Klart språk i Staten. Rapport fra underveisevaluering

ideas2evidence har gjennomført en underveisevaluering av prosjektet "Klart språk i staten". Arbeidet er del av en større evaluering av statens klarspråkprosjekt, som ideas2evidence utfører på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Arbeidet er basert på en større spørreundersøkelse til statlige virksomheter som har fått støtte til klarspråkarbeid, samt dybdeintervju med representanter for fire statlige virksomheter.

Underveisevalueringen ble gjennomført i perioden april-november 2011.
Rapport fra sluttevaluering vil foreligge i november 2013.

 


Last ned publikasjon

Evaluering av regionale filmfond

ideas2evidence har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomført en evaluering av ordningen med statlig støtte til regionale filmfond.

Evalueringen har kartlagt ulike sider ved de regionale filmfondenens organisering og investeringsvirksomhet. I tillegg har den gitt en grundig vurdering av i hvor stor grad de regionale filmfondene bidrar til å oppfylle hovedmålene for arbeidet. I rapporten konkluderes det blant annet med at fondene har bidratt til å øke kapitaltilgangen til norsk filmproduksjon og til å styrke de regionale filmmiljøene. Evalueringen har også vist at de regionale filmfondene har bidratt til å skape større mangfold i norsk filmproduksjon, først og fremst ved å skape forutsetninger for filmutvikling og filmproduksjon i ulike deler av landet.


Last ned publikasjon

Frivillig sektor som integreringsarena

ideas2evidence har på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomført en evaluering av intensjonsavtalen mellom IMDi og seks frivillige organisasjoner.

De seks organisasjonene er Frivillighet Norge, Redd Barna, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norges Fotballforbund. Evalueringen bygger på analyse av et omfattende sett av kvantitative og kvalitative data. Evalueringen konkluderer med at intensjonsavtalen har bidratt til å styrke organisasjonenes arbeid overfor flyktninger og innvandrere, og anses derfor å være et godt virkemiddel i integreringsarbeidet. Det er lite trolig at partene kunne oppnådd det samme gjennom en mindre formalisert samarbeidsform.


Last ned publikasjon

Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen 2009

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Ambisjonen for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører et faktabasert grunnlag for beskrivelse av de viktigste regionale næringsklyngene. Denne rapporten inneholder nøkkeltall basert på 2009-data, kommentarer og metodebeskrivelser.


Last ned publikasjon

Tilrettelegging av offentlig informasjon for innvandrere

Denne rapporten er basert på en casestudie av policy og praksis hos offentlige tjenesteytere når det gjelder kommunikasjon med innvandrerbefolkningen. Studien omfatter tjenesteområdene Nav, skatt og helse og er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Studien bygger på et omfattende intervjumateriale, i tillegg til relevant dokumentasjon og internettsider. Det er gjennomført intervju med representanter fra de respektive direktoratene og fokusgruppesamtaler med lokale tjenesteytere i fem ulike kommuner.


Last ned publikasjon

Den maritime næringen på Vestlandet, nøkkeltall 2009

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen i regionen. Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører et faktabasert grunnlag i beskrivelsen av denne viktige næringen. Det har også vært et mål å utvikle en metodikk som gjør det enkelt å gjennomføre årlige oppdateringer av tallene.

Nøkkeltallene er beregnet for Vestlandet samlet, de enkelte fylkene og  kommunene i regionen. Maritim næring er definert som summen av maritim og marin næringsvirksomhet, inkludert den rent maritime delen av oljevirksomheten.


Last ned publikasjon

Kompetanse 2020: Universitetsutdanningens synlighet og relevans og samfunnets behov

Rapporten bygger på en studie gjennomført på oppdrag fra Universitetet i Bergen i perioden august 2010 – februar 2011.

Studien kartlegger samfunnets fremtidige utdannings- og kompetansebehov og UiB-utdanningenes relevans og synlighet i arbeidsmarkedet. Rapporten bygger på et bredt empirisk materiale. I tillegg til egne surveydata blant bedrifter og UiB-ansatte, er det benyttet data fra Karrieresenterets og NIFUs kandidatundersøkelser samt offentlig statistikk. Det er også gjennomført kvalitative intervju både med relevante arbeidsgivere innen offentlig og privat sektor og med uteksaminerte kandidater fra UiB.


Last ned publikasjon

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program

Dette er en rapport utarbeidet på oppdrag for Distriktssenteret under Kommunal- og arbeidsdepartementet. Rapporten bygger på en evaluering av ni regionale trainee-program gjennomført av ideas2evidence høsten 2010.

Evalueringen er basert på et bredt empirisk materiale. Det er gjennomført surveys blant bedrifter og tidligere og nåværende traineer tilknyttet de ni trainee-ordninger, samt intervju med daglig leder, utvalgte traineer og medlemsbedrifter.


Last ned publikasjon

Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Ambisjonen for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører et faktabasert grunnlag for beskrivelse av de viktigste regionale næringsklyngene. Denne rapporten inneholder nøkkeltall basert på 2008-data, kommentarer og metodebeskrivelser.


Last ned publikasjon