Nytt prosjekt: Tilskuddsevaluering for IMDi

Publisert: 19.06.2023

ideas2evidence skal i samarbeid med Proba samfunnsanalyse evaluere de to tilskuddsordningene «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organsiasjoner» og «Tilskudd til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet».

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner har som mål å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Frivillige organisasjoner kan søke støtte til prosjekter og tiltak innenfor tre delmål, og innvandrerorganisasjoner kan søke om driftstilskudd. IMDi forvalter støtte til tiltak og prosjekter av nasjonal karakter, herunder innvandrerorganisasjoner på fylkes-/regionalt nivå, og direktoratet disponerer 30 prosent av tilskuddsmidlene. De resterende 70 prosent av bevilgningen forvaltes av 40 utvalgte kommuner, herunder driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner. Midlene fordeles mellom kommunene basert på andelen innvandrere i kommunene. I forbindelse med flyktningestrømmen fra Ukraina, ble det i 2022 utlyst ekstraordinære tilleggsmidler i ordningen, med en ramme på 45 millioner kroner. Både ordningen som sådan, og tilleggsbevilgningen i 2022 skal evalueres.

Tilskudd til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet har mål om å bidra til bedre kunnskap om integrering i befolkningen, økt tillit og tilhørighet til samfunnet, og til økt deltakelse og representasjon på ulike samfunnsarenaer blant barn og voksne med innvandrerbakgrunn. Mottakerne av tilskuddet skal fungere som nasjonale ressurssentre som formidler kunnskap, erfaringer og synspunkter fra og av betydning for innvandrere og deres barn. Tilskuddet gis som driftsstøtte og er øremerket en rekke organisasjoner over statsbudsjettet.

Evalueringen skal for hver av de to ordningene undersøke effekter og vurdere måloppnåelse, forvaltning og utforming. I tillegg skal det gis en overordnet vurdering av om ordningene utfyller hverandre på en god måte, og bidrar til å gi frivillige organisasjoner en hensiktsmessig rolle i integreringsarbeidet. Prosjektet omfatter en rekke datainnsamlingsaktiviteter, herunder spørreundersøkelser til tilskuddsmottakere og kommuner som forvalter deler av den ene ordningen, casestudier og enkeltstående intervjuer.