Ny rapport om norskopplæring for flyktninger fra Ukraina

Publisert: 24.01.2024

I 2022 ble norskopplæringsordningen styrket med et delmål øremerket flyktninger fra Ukraina. Formålet var å gi et tilbud om tidlig norskopplæring til den ukrainske målgruppen i påvente av bosetting, og et lett skalerbart tilbud til dem som etter bosetting gikk i arbeid i stedet for å delta i introduksjonsprogram. Slik skulle norskopplæringsordningen komplementere det rettighetsbaserte tilbudet for ukrainske flyktninger. Målet var at deltakerne skulle nå et nivå A2 i norsk, i løpet av 50 timer fleksibel opplæring.

ideas2evidence har på oppdrag fra IMDi evaluert hva man gjennom norskopplæringsordningen fikk til for den ukrainske målgruppen, og hvorvidt ordningen bidro til å dekke et relevant behov.

Vi finner at tilleggsutlysningen bidro til en rask fremvekst av norskopplæringstilbud til målgruppen, der 50 millioner kroner ble fordelt på 44 prosjekter. Tilbudene har i stor grad vært tilpasset målgruppens ønske om fysisk undervisning, lærerkompetansen har de fleste steder vært høy, og rundt halvparten av tilbyderne har anvendt ulike former for morsmålsstøtte.

Likevel ser vi at ordningen ikke har lyktes med å få deltakerne opp på A2-nivå. Det tar tid å lære språk, og deltakernes krevende livssituasjon kan spille inn på språkutviklingen. Men ordningen har bidratt positivt til målgruppens behov for norskopplæring, ved å tilby timer utover det rettighetsbaserte tilbudet. Dette har gitt en god start på veien til å lære norsk, og for mange en myk introduksjon til det å være i opplæring. For deltakerne har kursene også hatt en viktig psykososial verdi, i form av å tilby fellesskap og tilhørighet, innhold og mening.

Du kan lese rapporten her.

For mer om hvordan norskopplæringsordningen har fungert for andre målgrupper, kan en sluttrapport fra følgeevalueringen ideas2evidence gjennomførte av den ordinære norskopplæringsordningen leses her.