Nytt prosjekt: Formanskapsmodell eller parlamentarisme

Publisert: 15.03.2024

Utredningen skal for det første beskrive likheter og forskjeller mellom de to styringsformene i henhold til lovmessig forankring og hvordan de fungerer i praksis, spesielt med hensyn til det politiske ansvaret og hvordan dette fordeles. For det andre skal utredningen synliggjøre fordeler og ulemper ved styringsformene, og utrede mulige politiske, administrative og økonomiske konsekvenser av en eventuell gjeninnføring av formannskapsmodellen i Nordland fylkeskommune.  Og for det tredje skal det i utredningen fremmes forslag om tiltak som kan gjennomføres for å forbedre de to modellene og redusere ulempene de eventuelt medfører, med spesiell vekt på å «sikre at fylkestinget får tilstrekkelig innflytelse på den politikken som føres og viktige politiske saker».

ideas2evidence har i løpet av de siste par årene gjennomført lignende utredninger for Stavanger kommune og Kristiansand kommune. Vi ser derfor fram til de mulighetene som det nye prosjektet gir oss til å utvide perspektivet fra kommunalt til fylkeskommunalt nivå. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med professor Jan Erik Grindheim ved Universitet i Sørøst-Norge og professor Anne Lise Fimreite ved Universitetet i Bergen.