Gjennomgang av tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner

Gjennomgang av tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Inkludering, mangfold og levekår
Politikk og forvaltning
Tilskuddsevalueringer
Frivillighet
Årstall
  • 2018
  • 2017
Nummer
1
Forfattere
Linn Synnøve Skutlaberg

Tyra Ekhaugen
Mari Brekke Holden

Last ned

i2e og Vista Analyse har evaluert seks tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner for IMDi.

Evalueringen omfatter vurderinger av hver av de seks tilskuddsordningene samt en helhetlig vurdering av ordningene samlet sett, opp imot målene og opp imot behov på integreringsfeltet. Våre vurderinger er at tilskuddsordningene overordnet sett fungerer etter hensikten. Vi anbefaler likevel å avvikle støtten til særlig utsatte innvandrergrupper og til aktivitetsstøtte til lokale møteplasser, og vi mener det er hensiktsmessig å flytte forvaltning av støtte til integreringsprosjekter i asylmottak til UDI. De øvrige ordningene bør videreføres, men det bør gjøres justeringer i noen av ordningene.

Evalueringen bygger på en spørreundersøkelse til tilskuddsmottakere, en casestudie i fire lokalsamfunn, øvrige intervjuer tilskuddsmottakere og myndigheter, samt teoretiske perspektiver.

Linn Synnøve Skutlaberg (i2e) har vært prosjektleder, og gjennomført evalueringen sammen med Tyra Ekhaugen og Mari Brekke Holden fra Vista Analyse.