Evaluering av valget

[12.09.2017] i2e skal evaluere gjennomføringen av valget 2017 for KMD.

Komunal- og moderniseringsdepartementet ønsker en evaluering av hvordan Valgdirektoratet har løst utvalgte oppgaver knyttet til valggjennomføringen i 2017. Departementet ønsker for det første en evaluering av det valgadministrative systemet EVA. For det andre skal evalueringen også vurdere kommunikasjonen mellom direktoratet og brukerne når det gjelder EVA og regelverket for valggjennomføringen. Dette inkluderer:

  • informasjonen som er utviklet for å informere om systemet og hvordan det skal brukes,
  • opplæringen som direktoratet tilbyr brukerne, og
  • støtten som direktoratet gir brukerne når de av ulike grunner har behov for hjelp.

KMD ønsker at evalueringen også skal gi innspill til styringsdialogen mellom departementet og Valgdirektoratet. Mer spesifikt ønsker KMD innspill til hvordan målsettingene for Valgdirektoratets arbeid kan konkretiseres i et sett styringsparametere som kan bidra til å måle samfunns- og brukereffektene av direktoratets arbeid.

Prosjektet, som skal av avsluttes februar 2018, vil bli gjennomført i samarbeid med Sonat Consulting. Prosjektleder er Jostein Ryssevik fra ideas2evidence.