i2e har evaluert regjeringens Panorama-strategi

[27.03.2020] Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet.

Panorama-strategien ble innført i 2016 og har som formål å styrke høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan.

Hovedformålet med evalueringen har vært å vurdere i hvilken grad strategien har bidratt til et mer helhetlig, langsiktig og målrettet samarbeid av høy kvalitet med de seks landene. Evalueringen viser at kunnskapssamarbeidet med de seks landene samlet sett har økt over tid, men at det er betydelige forskjeller mellom land. Kina skiller seg ut som det eneste landet med en statistisk signifikant økning i strategiperioden. Strategiens betydning ligger hovedsakelig i de økonomiske virkemidlene UTFORSK og INTPART. Det er grunn til å tro at disse har gjort det mulig å fortsette den positive trenden som startet før de ble innført, og at utviklingen ville sett annerledes ut uten. Evalueringen tyder også på at samarbeidet i stor grad bygger på etablerte prinsipper for internasjonalt kunnskapssamarbeid, om kvalitet, gjensidighet, langsiktighet og relevans.

Som en del av evalueringen ble det også utarbeidet en separat rapport som kartla utviklingen i studentmobilitet til og fra de seks landene, før og etter strategien ble lagt frem. Denne skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til en Stortingsmelding om studentmobilitet.

Evalueringen er basert en rekke kvantitative og kvalitative kilder og metoder: intervjuer med relevante sektormyndigheter og forvaltere, utvalgte forsknings- og utdanningsinstitusjoner, spørreundersøkelse til forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt en rekke statistiske data.

Oppdraget er gjennomført i samarbeid med Oxford Research. Malin Dahle har ledet prosjektet.

Delrapporten om studentmobilitet kan lastes ned her: Klikk her for å lese rapporten

Sluttrapporten kan lastes ned her: Klikk her for å lese rapporten

Sluttrapporten er også publisert på regjeringens hjemmeside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/mot-mer-og-bedre-kunnskapssamarbeid-evaluering-av-panorama-strategien/id2694402/

Funn fra evalueringen er dessuten omtalt i Khrono, bl.a. her: https://khrono.no/nytte-av-toppturer-med-statsraden-de-fleste-mener-ja/473203