Integrering i kulturlivet

[02.12.2019] ideas2evidence skal kartlegge kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv på oppdrag fra Kulturrådet.

Oppdraget består av tre deler: 1) å kartlegge aktuell kunnskapsproduksjon om temaet, 2) å vurdere hvorvidt kunnskapens omfang, kvalitet og relevans er tilstrekkelig for Kulturrådets videre arbeid på feltet, og 3) å gi bistand til å utforme måleindikatorer for å øke kunnskapen i årene som kommer. Ideas2evidence vil kombinere et systematisk litteratursøk med en målrettet undersøkelse blant aktører i sektoren. Dette danner grunnlaget for en redegjørelse og anbefalinger om prinsipper for konstruksjon av gode måleindikatorer for representasjon og inkludering på kulturfeltet.