Nettpedagogisk kompetanse i fagskolen

Publisert: 26.11.2020

Bruken av digital undervisning i fagskolene har økt de siste årene, og mange av utdanningsløpene gjennomføres i dag helt eller delvis digitalt. Undersøkelser fra de siste årene har avdekket at det i deler av sektoren er behov for kompetanseheving innen nettpedagogikk. Som grunnlag for målrettede tiltak for slik kompetanseheving, er det behov for mer kunnskap om de mulighetene og utfordringene sektoren møter, når de arbeider med digital undervisning.

ideas2evidence har fått i oppdrag å kartlegge den nettpedagogiske kompetansen i høyere yrkesfaglig utdanning, og fagskolenes arbeid med å utvikle ulike former for nettbasert undervisning. Kartleggingen utføres ved hjelp av en spørreundersøkelse blant alle faglærere ved fagskolene i landet, og gjennom dybdeintervju med representanter for ledelsen ved et utvalg fagskoler. Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) som har gitt ideas2evidence oppdraget, og kartleggingen skal ferdigstilles i mai 2021.