Ny evaluering av inkluderingstiltak i idrett

[12.03.2020] ideas2evidence har fått i oppdrag å evaluere tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag for Kulturdepartementet. 

Ordningen Inkludering i idrettslag gir idrettslag i utvalgte byer og kommuner mulighet til å søke om støtte til lavterskel idrettstiltak for å inkludere barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, særlig minoritetsjenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Tilskuddet forvaltes av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og fordeles lokalt gjennom idrettsrådene i de aktuelle kommunene.

Evalueringen skal vurdere ordningens måloppnåelse og effektivitet ved å undersøke hvordan den er utformet og forvaltet, og hvilke effekter den har. Prosjektet skal særlig gi vurderinger og innspill til alternative måter å innrette ordningen på, og den vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for en ny melding til Stortinget om idrettspolitikken.

Oppdraget løses sammen med Tyra Ekhaugen, som vi har hatt flere vellykkete oppdrag sammen med, tidligere.