Nytt omfattende oppdrag for KD

[29.08.2017] I2e skal evaluere forsøk med modulbasert voksenopplæring på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen ønsker at flere voksne med behov for opplæring skal delta i grunnskoleopplæring og i videregående opplæring for voksne for å kunne bygge opp sin kompetanse. For å nå disse målene må opplæringen bli mer fleksibel og bedre tilpasset voksnes behov.

Høsten 2017 settes det i verk to forsøk som skal prøve ut nye modeller på dette området:

  • det ene utføres av Kompetanse Norge, som skal gjennomføre forsøk med modulstrukturert forberedende voksenopplæring

  • det andre utføres av Utdanningsdirektoratet (Udir), som skal gjennomføre forsøk med modulstrukturert videregående opplæring

ideas2evidence har fått i oppdrag å evaluere de to forsøkene. Evalueringen skal på den ene siden undersøke hvilke resultater og effekter forsøkene gir sammenlignet med ordinær voksenopplæring, i form av deltakelse, gjennomføring, læringsresultater og overgang til videre utdanning og/eller arbeid. På den andre siden ønsker oppdragsgiver svar på hvordan eventuelle resultater oppnås, ved å få undersøkt opplæringens utforming, innhold og implementering. Departementet er også interessert i å få avdekket suksesskriterier og hindringer for eventuelt å innføre modulstrukturert opplæring som varig ordning. Oppdraget er med andre ord formulert delvis som en resultat- og effektevaluering og delvis som en prosessevaluering.

Evalueringsprosjektet er delt i fire faser; én for hvert av de tre skoleårene i forsøksperioden og en fjerde fase som vil følge deltakerne i ytterligere to år ved hjelp av registerdata. Mens prosess- og resultatevalueringen vil foregå i de tre første fasene, vil effektevalueringen først avsluttes i den fjerde.

Evalueringsarbeidet vil bli gjennomført av ideas2evidence og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH. I tillegg vil Marte Monsen fra Høgskolen i Innlandet delta i arbeidet. Prosjektleder er Malin Dahle fra i2e.