Nytt prosjekt for Distriktssenteret

På oppdrag fra Distriktssenteret og Norges Frivilligsentraler skal ideas2evidence gjennomføre en undersøkelse som ser på frivilligsentralers rolle i velferdstjenesteyting i distriktskommuner.

Frivilligsentralene rundt i Norge bidrar med tilbud, tjenester og aktivitet for mange innbyggere. De siste årene har frivilligheten og frivilligsentralenes rolle i velferdstjenesteytingen blitt trukket frem som en del av løsningen på fremtidens velferdstjenesteforsyning. Behovet for smart bruk av tilgjengelige ressurser – herunder de frivilliges kompetanse og kapasitet – har særlig blitt løftet frem i distriktskommuner. Gjennom oppdraget skal ideas2evidence se nærmere på hvordan kommuner og frivilligsentraler samarbeider, hvilke områder de samarbeider på, og bidra til å identifisere drivere og barrierer for slike tverrsektorielle samarbeid.

Som del av prosjektet vil vi se nærmere på begrepsparet samskapning og samproduksjon, der vi ønsker å forstå om det er slik at kommunenes motivasjon for samarbeid med frivilligheten er preget av et ønske om ekstra hender (samproduksjon), eller om det er en motivasjon for å utforske nye løsninger og tverrsektorielle samarbeidsformer (samskapning).

Undersøkelsen vil bestå av spørreundersøkelser som sendes ut til daglige ledere og kommunalt ansatte distriktskommuner med frivilligsentral. På bakgrunn av spørreundersøkelsen skal vi gjennomføre casestudier og arrangere workshop for å belyse gode samarbeidsmodeller mellom frivilligsentraler og kommuner.