Nytt prosjekt: Sentraliserte tiltak i Erasmus+

Publisert: 15.04.2024

Mesteparten av midlene i Erasmus+ programmet forvaltes av ett eller flere nasjonalkontor i hvert programland. I tillegg blir en del av midlene forvaltet på sentralt nivå av EU-kommisjonen. Disse midlene er fordelt på en rekke sentraliserte tiltak som søkere og søkerkonstellasjoner fra hele Erasmus+ området konkurrerer om på lik linje. Det er en kunnskapspolitisk målsetning å øke norsk deltakelse i de sentraliserte tiltakene. 

For å mobilisere den norske utdanningssektoren til deltakelse trenger HK-dir mer kunnskap om hva som kjennetegner samarbeidsprosjektene der norske institusjoner deltar, hva som er drivere og barrierer for deltakelse, hva som er utbyttet av deltakelsen og hvilke faktorer som påvirker utbytte i positiv eller negativ retning. 

Undersøkelsen er avgrenset til fire tiltak, to fra forrige programperiode (Sektor- og Kunnskapsallianser) og to fra inneværende programperiode (Innovasjonsallianser og Sentre for fremragende fag-  og yrkesopplæring). Felles for de fire tiltakene er at de har som mål å koble utdanning og arbeidsliv tettere sammen. Tiltakene er derfor relevante virkemidler for å nå norske kompetansepolitiske målsetninger, særlig med tanke å pågående og fremtidige kompetanseutfordringer.

Datainnsamlingen innebærer blant annet en breddekartlegging til alle norske partnere i disse tiltakene og casestudier av seks utvalgte prosjekter.