Nytt prosjekt: Utredning av parlamentarisme

Publisert: 09.08.2022

ideas2evidence har fått i oppdrag å gjennomføre en utredning av parlamentarisk styringsform for Kristiansand kommune. Rapporten fra utredningen skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for en votering over å innføre parlamentarisme i Kristiansand kommune, som skal gjennomføres høsten 2022.  

Prosjektet har to hovedformål. For det første, skal det synliggjøre fordeler og ulemper ved en parlamentarisk styringsform og formannskapsmodellen. For det andre, skal det belyse mulige administrative og økonomiske konsekvenser av en eventuell overgang til parlamentarisme i Kristiansand kommune. Rapporten vil blant annet bygge på en kunnskapsoppsummering av tidligere forskning på politiske styringsformer, intervjuer med eksperter, og statistikk fra KOSTRA og Organisasjonsdatabasen

Høsten 2022 sluttfører ideas2evidence en tilsvarende utredning for Stavanger kommune.