Underveisevaluering av Fjell 2020

[10.10.2017] i2e, Vista Analyse og Norconsult har underveisevaluert områdesatsingen Fjell 2020 for Drammen kommune. 

Fjell 2020 er en politisk initiert satsing i drabantbyen Fjell. Bakgrunnen var at SSBs levekårsindeks i 2007 viste at Fjell skolekrets, som omfattet både drabantbyen Fjell og småhusbebyggelsen på Austad, hadde de dårligste levekårene i Drammen. Hovedmålsettingen for Fjell 2020 er at det i befolkningen i drabantbyen på Fjell skal være økt sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 sammenlignet med 2010. Dette skal nås gjennom tre hovedstrategier:

  1. Områdeutvikling: Å utvikle området for å skape bedre bomiljø, møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud.
  2. Tjenesteutvikling: Å utvikle tjenestetilbudet for å øke kvalifisering og arbeidstilknytning og for å bidra til å bedre beboernes trivsel og helse.
  3. Ressursmobilisering: Å mobilisere de ressursene som allerede finnes på Fjell.

I områdeutviklingen inngår både mindre byggeprosjekter og større infrastrukturprosjekter i en helhetlig utviklingsplan for området. Innen tjenesteutvikling har kommunen vektlagt å bygge ut og videreutvikle eksisterende tjenester i bydelen som skal støtte opp om skolenes og barnehagenes arbeid, å legge til rette for flere sosiale møteplasser og gratis aktiviteter, og å øke befolkningens tilknytning til arbeidslivet gjennom kvalifiseringstiltak.

Den overordnede konklusjonen av underveisevalueringen er at det er iverksatt en rekke tiltak som gir positive resultater for befolkningen på Fjell. Resultatene er i tråd med behov som ble kartlagt i forprosjektet, og bidrar til at en rekke av delmålene oppnås. Likevel er det lite sannsynlig at tiltakene vil påvirke det overordnede målet om høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020, fordi få tiltak er rettet mot å påvirke sysselsettingsgraden på kort sikt.

Du kan lese hele rapporten her.