Eivind Hageberg

Seniorutreder / fagansvarlig integrering
+47 91 32 18 04

Eivind Hageberg er seniorutreder og fagansvarlig for fagområdet integrering i ideas2evidence. Han har lang erfaring fra analyse- og utredningsarbeid i både offentlig og privat sektor. Eivind har arbeidet med analyser på integrering og kvalifiseringsområdet for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), hvor han blant annet var analysesjef. Han har god kjennskap til innvandring, integrering og integreringstiltak. Eivind har også arbeidet med analyser og indikatorer på barnevernsområdet spesielt og oppvekst mer generelt for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og landbruks- og næringspolitikk for AgriAnalyse.

For ideas2evidence har Eivind ledet flere prosjekter, blant annet utredningen av etablering av kompetansesenter for frivillig innsats på integreringsfeltet, og en utredning av behovet for et nytt arbeidsrettet kvalifiseringstiltak for innvandrere med svake norskferdigheter og lite formell kompetanse. Han har vært med på kartlegginger av rasisme og diskriminering, kartlegginger av tilbud og tiltak, flere følgeevalueringer og evalueringer av tilskuddsordninger.

Eivind har bred metodekompetanse, og har særlig erfaring med ulike kvantitative metoder. Han har blant annet utformet og gjennomført spørreundersøkelser blant ulike målgrupper, analysert registerdata og bearbeidet tilgjengelig statistikk for visualisering på nett. Han har også gjennomført kvalitativ datainnsamling og analyse, og ledet ulike prosesser etter utredningsinstruksen.

Prosjektledererfaring har han fra å lede prosjekter i ideas2evidence og i IMDI. I IMDi var han blant annet ansvarlig for ulike indikatorprosjekt, publikasjoner, eksterne prosjekter og ulike utredningsprosesser. Her tok han også kurs i prosjektledelse.

Eivind har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, kurs i avansert datanalyse og prosjektledelse. 

Publikasjoner av Eivind Hageberg