Formannskapsmodell eller parlamentarisme? En utredning av politiske styringsformer for Stavanger kommune

Formannskapsmodell eller parlamentarisme? En utredning av politiske styringsformer for Stavanger kommune
Kategori
Rapport
Tema/område
Politikk og forvaltning
Organisering
Årstall
  • 2022
Nummer
10:2022
Forfattere
Hanna Jones
Jan Erik Grindheim
Last ned

Ideas2evidence har gjennomført en utredning av politiske styringsformer på oppdrag fra Stavanger kommune. Rapporten fra prosjektet skal være en del av kunnskapsgrunnlaget for en votering over å innføre parlamentarisme i kommunen. 

Hovedformålet med prosjektet var å synliggjøre fordeler og ulemper med formannskapsmodellen og den parlamentariske styringsformen, og å belyse mulige konsekvenser av en innføring av parlamentarisme i Stavanger kommune. Det var ikke en del av oppdraget å komme med en anbefaling om valg av styringsform.

Utredningen er basert på intervjuer med folkevalgte og administrasjon i formannskapskommunene Stavanger, Trondheim og Kristiansand, og de parlamentariske kommunene Oslo og Bergen. Vi gjennomførte også en kunnskapsoppsummering som omfatter tidligere forskning og utredninger av politiske styringsformer, og analyser av data fra KOSTRA og KDDs organisasjonsdatabase.  

Utredningen vektlegger at formannskapsmodellen og den parlamentariske styringsformen er idealmodeller for politisk styring. I praksis ser vi at det er stor variasjon i hvordan modellene fungerer, og i mange tilfeller finner vi klare trekk fra grunnprinsippene i den ene modellen igjen i hvordan den andre praktiseres. Vi finner også at den lokale politiske kulturen er viktig for hvordan politikken fungerer i praksis – i begge styringsformer. 

De viktigste organisatoriske konsekvensene av en eventuell overgang til parlamentarisme i Stavanger kommune vil være at formannskapet og kommunedirektørstillingen faller bort og erstattes av et byråd som leder den kommunale administrasjonen. Administrasjonen blir underordnet politisk ledelse, og skal fungere som politisk sekretariat i tillegg til å drive med etatsstyring og myndighetsutøvelse. De økonomiske konsekvensene av en slik overgang er vanskelig å tallfeste, men erfaringene fra andre kommuner tilsier at et skifte av styringsform vil innebære økte kostnader til politisk styring.