Kartlegging av opplæringstilbud til nyankomne ungdommer

Kartlegging av opplæringstilbud til nyankomne ungdommer
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Grunnskole, barnehage, SFO
Videregående opplæring
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Norskopplæring
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Statistisk analyse
Årstall
  • 2024
Last ned

Sammen med Proba samfunnsanalyse, har i2e kartlagt opplæringstilbud som gis til nyankomne ungdommer i alderen 15-18. Oppdraget er utført på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Sluttrapporten fra prosjektet gir en oversikt over opplæringstilbudet rettet mot nyankomne ungdommer i alderen 15-18 år, og hvordan kommuner og fylkeskommuner samarbeider om tilbudene. Vi har også innhentet vurderinger av tilbudene fra aktører både fra kommunen og fylkeskommunen, samt fra ungdommene selv.

Rapporten dokumenterer at det er vedvarende systemiske utfordringer knyttet til det å få nyankomne ungdommer raskt inn i effektive og hensiktsmessige opplæringstilbud. Med de høye flyktningankomstene og mange nyankomne ungdommer fra Ukraina, er utfordringene blitt enda tydelige. Selv om vi finner at de aller fleste ungdommer får og deltar i opplæringstilbud, ser vi at det er stor lokal variasjon i hva slags tilbud som gis, hvor fort, og hvordan disse er organisert. Vi finner også at tilbudene samlet sett ikke møter målgruppens behov.