Sluttrapport fra evaluering av forsøk med forberedende opplæring for voksne

Sluttrapport fra evaluering av forsøk med forberedende opplæring for voksne
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Årstall
  • 2024
Forfattere
Malin Dahle
Linn Synnøve Skutlaberg
Hanna Jones

Astrid Oline Ervik
Marte Monsen

Last ned

ideas2evidence har i perioden 2017-2023 gjennomført en følgeevaluering av forsøk med forberedende opplæring for voksne (FVO). Denne rapporten presenterer hovedfunn fra evalueringen.

Med forsøket ønsket man prøve ut en opplæring som er fleksibel, tilpasset og relevant for voksne, og som er bedre samordnet med kvalifiseringstilbud i integreringsloven og i NAV. Dette skulle bidra til mer effektive opplæringsløp, og til at flere kommer inn i opplæring, fullfører og på sikt får en varig arbeidslivstilknytning. Høsten 2024 blir modulstrukturert opplæring for voksne innført som hovedmodell i grunnopplæring for voksne.

Følgeevalueringen har undersøkt i hvilken grad og på hvilken måte FVO-forsøket har bidratt til en mer fleksibel, relevant og effektiv opplæring, som er bedre samordnet med andre sektorers tilbud. Den har identifisert utfordringer som har oppstått i gjennomføringen av forsøket, og suksesskriterier eller gode grep for å innføre modulstrukturert opplæring som en varig ordning.

Evalueringen viser at FVO bidrar til en opplæring mer tilpasset deltakernes kompetansebehov, og at nye læreplaner tilpasset voksne bidrar til en mer relevant opplæring. Vi finer også at FVO har nådd ut til en bred og sammensatt deltakergruppe. Det gjelder blant annet en del deltakere som mangler lese- og skriveferdigheter, har lite skolebakgrunn og et lavt språknivå i norsk. En av utfordringene i forsøket har vært å tilrettelegge godt nok for denne gruppen av deltakere.

Evalueringen er basert på et omfattende datagrunnlag, som har blitt samlet inn på flere tidspunkt i løpet av forsøksperioden. Det er blant annet gjennomført årlig innsamling av data om deltakerne i forsøket, spørreundersøkelser blant flere aktørgrupper, og flere runder med kvalitative casestudier, der lokale prosjektledere, lærere og deltakere har blitt intervjuet.