Sluttrapport fra evaluering av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring og kombinasjonsforsøket

Sluttrapport fra evaluering av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring og kombinasjonsforsøket
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Årstall
  • 2024
Last ned

ideas2evidence har i perioden 2017-2023 gjennomført en følgeevaluering av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) for voksne, og et forsøk som kombinerer fag- og yrkesopplæring med opplæring på nivået under videregående (kombinasjonsforsøket). Denne rapporten presenterer hovedfunn fra evalueringen av de to forsøkene.

Med forsøkene ønsket man prøve ut en opplæring som er fleksibel, tilpasset og relevant for voksne, og som er bedre samordnet med kvalifiseringstilbud i integreringsloven og i NAV. Dette skulle bidra til mer effektive opplæringsløp, og til at flere kommer inn i opplæring, fullfører og på sikt får en varig arbeidslivstilknytning. Høsten 2024 blir modulstrukturert opplæring for voksne innført som hovedmodell i grunnopplæring for voksne.

Følgeevalueringen har undersøkt i hvilken grad og på hvilken måte forsøkene har bidratt til en mer fleksibel, relevant og effektiv opplæring, som er bedre samordnet med andre sektorers tilbud. Den har identifisert utfordringer som har oppstått i gjennomføringen av forsøket, og suksesskriterier eller gode grep for å innføre modulstrukturert opplæring som en varig ordning.

Vi finner at forsøkene innebærer en mer fleksibel vei til fagbrev som er mer relevant for voksne, og kortere enn et 2+2 løp. Modulstrukturen gir mulighet for individuell tilpasning av opplæringsløpet, og realkompetansevurdering er et viktig virkemiddel som bidrar til kortere og mer tilpassete opplæringsløp. Realkompetansevurdering har dessuten blitt benyttet i betydelig høyere grad i forsøket enn i ordinær fag- og yrkesopplæring for voksne. MFY-opplæringen fremstår også som mer relevant for voksne, fordi læreplanene er bedre tilpasset voksnes behov og fordi opplæringen hovedsakelig foregår i bedrift. Evalueringen tyder imidlertid på at læringsutbyttet blir enda større ved å kombinere den bedriftsbaserte opplæringen med noe opplæring i skole.

Kombinasjonsforsøket bidrar til tiltrengt fleksibilitet og effektivisering av et opplæringsløp som ellers ville vært for langt for mange voksne. For noen deltakere vurderes det faglige spranget fra FVO til MFY imidlertid som for stort. Det krever et utviklingsarbeid fra begge opplæringsnivåer for å utvikle et helhetlig opplæringsløp der også FVO-fagene rettes inn mot deltakernes sluttkompetanse og yrket de skal ut i.

Evalueringen er basert på et omfattende datagrunnlag, som har blitt samlet inn på flere tidspunkt i løpet av forsøksperioden. Det er blant annet gjennomført årlig innsamling av data om deltakerne i forsøket, spørreundersøkelser blant flere aktørgrupper, og flere runder med kvalitative casestudier, der lokale prosjektledere, bedrifter, lærere og deltakere har blitt intervjuet.