Analyse av kunstformidlingsstrategi

Publisert: 04.08.2021

Ideas2evidence har gjennomført en analyse av kunstformidlingsstrategien til kunstnergruppen Alt Går Bra (heretter AGB). Analysen er en del av et prosjekt med støtte fra Kulturrådets ekstraordinære satsing på synliggjøring og markedsføring av det visuelle kunstfeltet. Satsingen har som mål å styrke oppslutningen om visuell kunst i samfunnet.

AGB er en kunstnergruppe etablert i 2015, med tilholdssted i Bergen og Paris. Gruppen har siden den ble etablert, arbeidet aktivt for å øke interessen for billedkunst blant et bredere publikum.

Målet med oppdraget har vært å identifisere noen kjennetegn ved gruppens formidlingsstrategi som kan bidra til læring og ha overføringsverdi til andre aktører. Resultatet av analysene er presentert i to rapporter.

Rapport 1 tar utgangspunkt i tilgjengelige dokumenter og intervju med kunstnergruppen for å beskrive noen av de mest sentrale prosjektene AGB har gjennomført, identifisere kjennetegn ved gruppens formidlingsstrategi og sette deres tilnærming inn i en teoretisk ramme.

Rapport 2 har et mer empirisk utgangspunkt. Gjennom observasjon og intervju med publikum på to av kunstnergruppens aktiviteter har vi ønsket å se AGBs arbeid fra et publikumsperspektiv. Rapporten identifiserer flere grep og tilnærminger for å nå et bredere publikum, og går dypere inn i tilnærmingene og perspektivene presentert i rapport 1. 

Du kan lese rapport 1 her og rapport 2 her.