Hovedfunn fra Organisasjonsdatabasen 2020

Publisert: 09.08.2022

ideas2evidence har, i samarbeid med UiB og NORCE, gjennomført datainnsamling til Kommunal- og distriktsdepartementets (tidl. Kommunal- og moderniseringsdepartementet) organisasjonsdatabase. I en ny rapport gir vi en kort oppsummering av sentrale funn fra den siste runden med datainnsamling. Vi ser også på sentrale utviklingstrekk i databasen over tid. Resultatene presenteres ved hjelp av kart, figurer og tabeller.  

Organisasjonsdatabasen er en unik datasamling som gir mulighet til å følge utviklingen i de lokale og regionale styringsnivåene i Norge i et kvart århundre. Undersøkelsen samler blant annet inn opplysninger om hvordan kommunene og fylkeskommunene er organisert som politiske enheter, og hvordan det administrative apparatet er bygget opp. I tillegg har undersøkelsen kartlagt hvordan kommunene og fylkeskommunene kommuniserer og samhandler med innbyggerne, hvordan kommunale og fylkeskommunale oppgaver blir løst, og hvordan driften er organisert. 

Dypere analyser av datamaterialet foreligger i sluttrapporten fra datainnsamlingen for 2020. Datamaterialet kan også utforskes på nettstedet kommunalorganisering.no.