Notat om modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

[24.10.2019] Første publikasjon i følgeevaluering av forsøk for voksne i yrkesfag. 

Ideas2evidence gjennomfører en følgeevaluering av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Evalueringen løper fram til 2023, og dette er det første notatet som blir publisert om forsøket. Notatet beskriver bakgrunn og kjennetegn ved de som deltar i opplæringen. I tillegg løfter vi opp noen problemstillinger knyttet til organisering og arbeidsdeling i forsøket, og peker på enkelte utfordringer med denne måten å strukturere opplæringen på.

Evalueringen gjennomføres på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, og ble nylig utvidet fram til 2023. 

Notatet kan lastes ned her.