Ny kunnskap om inkluderende praksiser

Publisert: 09.01.2023

i2e har fulgt fem kommuner i to år for å øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan man kan skape mer inkluderende praksiser i barnehager, skoler og SFO.

Pilotene og følgeforskningen ble foreslått som tiltak i Stortingsmelding 6 (Kunnskapsdepartementet, 2019) for å øke kunnskapen om hva som skal til for å endre praksis for å kunne gi et mer inkluderende tilbud til alle barn og elever. Pilottilskuddet skulle gis til kommuner som ønsket å prøve ut tiltak som kan føre til mer inkludering og bedre tilpassing av tilbudet i barnehage, skole eller SFO, enten gjennom det ordinære tilbudet eller i form av spesialpedagogiske tiltak. Fem kommuner fikk tildelt pilotstøtte fra Udir.

Vårt oppdrag har pågått fra våren 2020 til høsten 2022, og har inkludert både følgeforskning og prosessveiledning. Formålet har vært å følge de fem kommunene tett for å identifisere og synliggjøre arbeidsmåter, erfaringer, gode praksiser og utfordringer.

Utprøvingene som er blitt gjennomført i de fem pilotene har konsentrert seg rundt tre overordnete temaer:

1) Endring av PP-tjenesten sin rolle mot mer forebyggende arbeid

2) Et mer inkluderende og tilpasset tilbud i barnehager og skoler

3) Bedre tverrfaglig samarbeid om inkludering og tidlig innsats

Hovedfunn fra følgeforskningen:

  • Mer inkluderende praksiser fordrer omfattende verdi – og holdningsendringer, i tillegg til nye ferdigheter og samarbeidsmåter for de involverte profesjonene. God forankring blant ledelse og ansatte i tillegg til samskapingsprosesser er avgjørende for å lykkes.
  • Gjennom felles refleksjon rundt hva inkluderende praksis innebærer har flere av pilotene utviklet egne kriterier for inkluderende praksiser. Det har økt bevisstheten blant ansatte om hvordan man kan modellere inkludering overfor barna og kollegaer, og det har også ført til at ansatte i større grad bruker tilpasninger som kommer flere til gode.
  • Øving av praktiske ferdigheter i hvordan man kan jobbe mer inkluderende har vært en viktig tilnærming i flere av pilotene.
  • En mer inkluderende barnegruppe = en mer mangfoldig barnegruppe. Det fordrer mer personalressurser i tillegg til kompetanseheving. Pilotene har gode erfaringer med å koble utviklingsarbeidet til ulike kompetansehevingsinnsatser.
  • PP-tjenesten tettere på enhetene har bidratt til at barns behov fanges opp og følges opp raskere, og at saker i mange tilfeller kan løses på et lavere nivå enn tidligere. Samtidig kan det føre til overbelastede PP-rådgivere.

Flere av pilotene som har jobbet med å styrke det tverrfaglige samarbeidet om inkludering og tidlig innsats har konsentrert innsatsen om å utvikle en omforent forståelse og praksis rundt inkludering av barn og elever på tvers av profesjoner. Dette fremstår som hensiktsmessig, i tillegg til tydelig plassering av lederansvaret for det tverrfaglige samarbeidet.  

Les sluttrapporten her.