Ny rapport om norsk deltakelse i utdanningssamarbeid i EØS-ordningen

Publisert: 14.01.2022

EØS-midlene er et økonomisk bidrag fra Norge, Island og Liechtenstein til EU, som kompensasjon for at EFTA-landene er gitt adgang til EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Denne rapporten presenterer funn fra en undersøkelse av norsk deltakelse i utdanningssamarbeid finansiert av denne ordningen i perioden 2014-2021.

Undersøkelsen har kartlagt de norske deltakerne sine erfaringer med søknadsprosessen og prosjektsamarbeidet, samt innhentet prosjektdeltakernes overordnede vurderinger av EØS-ordningen. Formålet har vært å gi et grunnlag for å komme med forslag til endringer i utformingen av programmet som kan bidra til økt norsk deltakelse og til å styrke samarbeidsrelasjonene mellom de norske institusjonene og partnerinstitusjonene i de europeiske mottakerlandene. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse som ble sendt til 80 representanter fra institusjoner som har deltatt i utdanningsprosjekt finansiert av EØS-midlene i nåværende periode (2014-2021), samt en dokumentstudie.

Resultatene formidler et bilde av relativ tilfredshet med finansieringsordningen. Respondentene er stort sett positive til den delen av ordningen som de har deltatt i, og til ulike sider ved hvordan den er innrettet og implementert. Det store flertallet vil også anbefale andre institusjoner å delta. Respondentene legger særlig vekt på at midlene legger til rette for nettverksbygging og internasjonalt samarbeid, og at de oppnår både faglig utbytte og internasjonal erfaring. Respondentene er noe mindre tilfredse med de økonomiske rammene for norske deltakere, og nivået av byråkrati i ordningen.

Les rapporten her