Ny rapport om Norskopplæringsordningen for voksne innvandrere

Publisert: 06.12.2022

På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirekoratet (IMDi) følgeevaluerer ideas2evidence Tilskudd til Norskopplæringsordningen. Vi har nå skrevet evalueringens andre delrapport.

I rapporten undersøker vi norskopplæringstilbudene under ordningen; hvordan de er lagt opp, om kvalitetsaspektene er ivaretatt og hvilket utbytte opplæringen gir.

Vi finner at ordningen bidrar til flere, fleksible norskopplæringstilbud, for voksne innvandre med et udekket norskopplæringsbehov. Organiseringen av opplæringstilbudene er samlet sett tilpasset deltakergruppene; mens noen deltakere foretrekker digitale kurs på kveldstid, har andre behov for tettere oppfølging gjennom et fysisk dagtilbud. Ordningen lykkes med nødvendige tilpasninger på dette området.

Samtidig finner vi rom for forbedringer når det gjelder kvalitetsaspektene kartlegging og differensiering, som kan påvirke deltakernes forutsetninger for progresjon i språkutviklingen. Informantene forteller om grupper med store sprik i deltakernes norskferdigheter, og uten systematiske underveis-kartlegginger er det vanskelig å tilpasse undervisningen til den enkelte. Likevel har mange deltakere oppnådd en betydelig fremgang i språkutviklingen, ofte på enten skriftlige eller muntlige ferdigheter.

Rapporten kan lastes ned her.

ideas2evidence evaluerer også Norskopplæringsordningen for flyktninger fra Ukraina, som kan leses om her.