Ny rapport om voksnes læring

Publisert: 30.01.2023

På oppdrag for IMDi har i2e gjennomført en kunnskapsoppsummering om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Formålet med oppdraget har vært å oppsummere eksisterende kunnskap om samarbeid om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne, og å identifisere og beskrive gode grep og suksessfaktorer i samarbeidet rundt opplæringstilbudet og oppfølgingen av deltakerne. Oppsummeringen vektlegger tilbud rettet mot voksne innvandrere.

Rapporten vil inngå som kunnskapsgrunnlag i et forsøk med å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring, som IMDi forvalter.

Oppsummeringen peker på en rekke problemstillinger og gode grep knyttet bl.a. til det overordnede tverrsektorielle samarbeidet mellom NAV og fylkeskommunen, så som felles mål- og målgruppeforståelse, forankring, kunnskapsutveksling mellom partene, tydelige og koordinerte styringssignaler, møtearenaer og forpliktende og tydelige avtaler.

Rapporten ser også nærmere på samarbeidet med bedriftene i tilrettelagte løp, og fremhever betydningen av god informasjon, forventningsavklaring og tydelig ansvarsdeling mellom skole og bedrift. Videre finner vi at grundige inntaksprosedyrer, der alle samarbeidende parter involveres og der prøvepraksis inngår, kan være viktige grep for gode inntaksprosesser.

Tilrettelagte løp innebærer ofte integrasjon mellom teori og praksis, noe som krever god planlegging av deltakernes opplæringsløp, tett kommunikasjon med arbeidsgiver og hyppig veksling mellom skole og bedrift. Rapporten peker på at det å opprette en koordinerende funksjon, eller egne team rundt deltakerne, kan være hensiktsmessig.

Du kan lese rapporten her.