Nytt oppdrag for IMDi om norskopplæring

Publisert: 31.05.2021

Formålet med tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har behov for å styrke sine norskferdigheter. Klippekortordningen skal fungere som et supplement til eksisterende ordninger med norskopplæring for voksne innvandrere, og retter seg derfor mot grupper som i dag ikke har noe gratis tilbud: innvandrere uten rett til norskopplæring og innvandrere som har brukt opp de rettighetene de har hatt til norskopplæring. Disse innvandrerne skal, gjennom ordningen, gis et tilbud om et begrenset antall timer lærerstyrt norskopplæring. Godkjente, private tilbydere kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr. 10 000 per klippekortdeltaker, som vil tilsvare om lag 80-100 timers opplæring.

Oppdraget gjennomføres for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og vi skal følgeevaluere klippekortordningen for å sikre god iverksetting og gjennomføring. Oppdraget innebærer å evaluere om klippekortordningen bidrar til bedre norskresultater for deltakerne, til innovasjon av metoder, og om det er kvalitet på norskopplæringen. Evalueringen skal også bidra til justeringer av ordningen underveis. Følgeevalueringen går over to år, og innebærer deskstudier, casestudier, intervjuer med sentrale myndigheter og spørreundersøkelser mot flere ulike grupper.

Oppdraget skal løses sammen med NAFO og Marte Monsen, som er professor i Nordisk språkvitenskap.