Presenterer rapport på TIFFs åpningskonferanse

Publisert: 12.01.2023

Hvordan kan det filmpolitiske virkemiddelapparatet i Nord-Norge best organiseres for å nå målene for den regionale filmpolitikken? Det er dette spørsmålet som Nordnorsk Filmsenter (NNFS), Filmfond Nord (FFN) og Nordnorsk Filmkommisjon (NNFK) har ønsket å få svar på, og som er tema for denne utredningen. Formålet med utredningen har vært å belyse om en tettere samordning av de tre institusjonenes organisasjon og virksomhet vil være hensiktsmessig for å løse de utfordringene som den nordnorske filmbransjen står overfor.

I rapporten anbefaler vi at de tre regionale filminstitusjonene slås sammen til én virksomhet. Konklusjonen bygger på analyser av styrker og svakheter i den nordnorske filmbransjen. Men vi ser også på det nasjonale og globale landskapet som nordnorsk filmbransje og filmpolitikk beveger seg innenfor. En regional filmbransje i utkanten av en liten filmnasjon i periferien av Europa, vil alltid være påvirket av ytre faktorer og utviklingstrekk. Dette er faktorer som byr på muligheter, men som også reiser barrierer og utfordringer. En målrettet og effektiv strategi for å bygge en sterk nordnorsk filmbransje, krever en god forståelse av den regionale bransjens forutsetninger og begrenser, men også av hvilke handlingsrom disse ytre faktorene representerer.

På TIFF vil rapporten bli presentert som innledning til en sesjon om hva som er framtiden for den regionale dimensjonen i den norske filmpolitikken. Dette er et tema som ideas2eidence har jobbet med i mange år, og vi gleder til å ta del i denne diskusjonen.