Ansatte

Jostein Ryssevik (daglig leder)

Jostein Ryssevik er ideas2evidence grunnlegger og daglige leder. Han har mer enn 25 års erfaring fra statistikkproduksjon, forskning og analyse, blant annet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Jostein er ekspert på forskningsmetode og statistikk og har utviklet lærebøker og programvare på dette området. Han er også benyttet som foreleser på masternivå ved flere norske universiteter og er engasjert i internasjonalt standardiseringsarbeid på statistikkområdet. Jostein har de siste årene ledet en rekke større utrednings- og analyseprosjekt, flere av disse med fokus på kulturnæringer, næringsutvikling og forholdet mellom næringsliv, utdanning og FOU. Våren 2014 ledet han blant annet en større filmutredning på oppdrag for Kulturdepartementet. 

Han er også sterkt opptatt av teknologi for analyse og formidling av samfunnsvitenskapelige data og har ledet flere større utviklingsprosjekt på dette området. Dette handler blant annet om visualisering av data - å finne løsninger som får komplekse data til å fortelle sin historie. 

Mobil: +47 91817197
E-post: Jostein.Ryssevik ( at ) ideas2evidence.com

Malin Dahle

Malin Dahle (avdelingleder Bergen) er master i økonomi og administrasjon – siviløkonom - fra Norges Handelshøgskole og bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Bergen. Hun har i tillegg en cand.mag.-grad med fagene fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og Institut d’Etudes Politiques, Aix-en-Provence i Frankrike. Malin har omfattende erfaring med kvalitative forskningsmetoder, men har også arbeidet mye med utvikling og analyse av spørreundersøkelser. Sommeren 2013 gjennomførte hun et kurs i surveydataanalyse ved Universitetet i Essex. 

Hos ideas2evidence arbeider Malin hovedsakelig med prosjekter innenfor feltene utdanning, kultur og integrering. På utdanningsfeltet har hun blant annet deltatt i en større evaluering for Kunnskapsdepartementet om bruk av utdanningsplaner i høyere utdanning, og en evaluering av Erasmus+ programmet på oppdrag for SIU. Hun har også arbeidet med flere større prosjekter knyttet til arbeidsmarked og næringsliv. Fra 2012-2015 ledet hun arbeidet med Næringsbarometeret i Hordaland og Sogn og Fjordane, et prosjekt som ble gjennomført to ganger årlig og som målte tilstanden i næringslivet i de to fylkene. Malin arbeider også med evaluering av klarspråksarbeid, og har bl.a gjennomført en større totrinnsevaluering av statens klarspråksprosjekt og utarbeidelse av en verktøykasse for klarspråksarbeid. 

Mobil: +47 98289016
E-post: malin.dahle ( at ) ideas2evidence.com

Linn Synnøve Skutlaberg

Linn Synnøve (seniorutreder) har en mastergrad i sammenliknende politikk fra London School of Economics og en bachelorgrad i Internasjonale Studier fra Universitetet i Oslo. I studiene fokuserte hun på internasjonal politikk, utviklingspolitikk, migrasjon og transnasjonalisme. Før Linn Synnøve flyttet til Bergen sommeren 2013, arbeidet hun fire år i Rambøll Management Consulting. Der gjennomførte hun en rekke kartlegginger, evalueringer og brukerundersøkelser ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder, og opparbeidet seg bred erfaring med evalueringsmetodikk og prosjektledelse. Linn Synnøve har ledet flere prosjekter på oppdrag for mellom andre Barne- og likestillingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Mental Helse. Hun har god innsikt i organisering og innsatser i barnevernet, i skole, opplæring og oppvekst, samt på integreringsfeltet. Denne innsikten har Linn Synnøve tatt med seg inn i ideas2evidence, der hun blant annet har et hovedansvar for integrering som analysefelt. Hun har blant annet ledet et større evalueringsarbeid om introduksjonsprogrammet i fem storbyer. I tillegg har Linn Synnøve hatt en sentral rolle i et omfattende utredningsarbeid for KS om rapportering i skolesektoren. 

Mobil: +47 99597925
E-post: Linn.Skutlaberg ( at ) ideas2evidence.com

Asle Høgestøl

Asle Høgestøl (seniorutreder) er master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Før Asle ble ansatt i ideas2evidence var han vitenskapelig assistent ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Asle er spesialist på komparativ metode og statistisk analyse, og har et hovedansvar for gjennomføring av kvantitative analyser i ideas2evidence. Asle har ledet flere prosjekter med vekt på utarbeiding av nøkkeltall og indikatorer. Han har i tillegg deltatt i prosjekter innenfor feltene integrering, kultur, utdanning og arbeidsmarked, blant annet et større utredningsarbeid om UiB-utdanningenes synlighet og relevans (Kompetanse 2020), og en evaluering av Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Siden 2013 har Asle hatt et hovedansvar for å drifte Norsk Medborgerpanel, et oppdrag ideas2evidence gjennomfører for Universitetet i Bergen. Ideas2evidence sin rolle er å bygge opp og administrere panelet, gjennomføre de ulike undersøkelsene og bidra med faglige og metodiske råd. 

Mobil: +47 91396068
E-post: Asle.Hogestol ( at ) ideas2evidence.com

Inger C. Nordhagen

Inger Nordhagen (seniorutreder) har master i sosiologi fra Universitetet i Oslo og University of California, Berkeley, med en masteroppgave om lønnsforskjeller knyttet til utdanning. Inger er særlig opptatt av problemstillinger knyttet til utdanning, integrering og arbeidsmarked. Hun har betydelig erfaring med å lede større evaluerings- og kartleggingsprosjekter, særlig innenfor utdanningsfeltet. Hun har blant annet ledet et forskningsprosjekt om utdanningsplaner og gjennomføring i høyere utdanning for Kunnskapsdepartementet, en evaluering av det universitetspedagogiske tilbudet ved Universitetet i Bergen og midtveisevaluering av Erasmus+ på oppdrag av SIU. Før Inger kom til ideas2evidence i 2012 ledet hun en omfattende programevaluering av 14 ulike fag og tjenester i San Francisco skolen.

Inger har bred metodisk kunnskap og foretrekker mixed methods tilnærminger i prosjektene hun leder. I tillegg til mye erfaring med empiriske kvalitative og kvantitative datakilder og som intervjuer, spørreundersøkelser og registerdata og ulike analytiske tilnærminger til disse, har hun og erfaring med metaanalyser og forskningsoppsummeringer. I 2015 ledet hun blant annet en forskningsoppsummering på oppdrag av NAV Oslo om hvilke kvalifiseringstiltak som øker innvandreres overgang til arbeid. 

Mobil: + 47 45786331
E-post: inger.nordhagen ( at ) ideas2evidence.com

Øivind Skjervheim

Øivind Skjervheim (seniorutreder) har mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Han er spesialist på kvantitativ metode, surveymetodikk og statistisk programmering. I tillegg har han et særlig fokus på utvikling og implementering av surveyeksperiment og visualisering av datamateriale.

Siden 2013 har Øivind vært koordinator for Norsk Medborgerpanel, et oppdrag ideas2evidence gjennomfører for Universitetet i Bergen/DIGSSCORE. Norsk Medborgerpanel er et befolkningspanel benyttet utelukkende til forskning. Panelet har høy internasjonal annerkjennelse. Ideas2evidence sin rolle er å bygge opp og administrere panelet, gjennomføre de ulike undersøkelsene og bidra med faglige og metodiske råd. Ved siden av dette har Øivind deltatt i prosjekter på felt som utdanning, økonomiske nøkkeltall og integrering.

Mobil: + 47 92431955
E-post: oivind.skjervheim ( at ) ideas2evidence.com

Hilde Lerfaldet

Hilde Lerfaldet (avdelingsleder Oslo) har lang erfaring med analyse- og utredningsarbeid fra både offentlig og privat sektor. Hennes kjerneområder er integrering, opplæring og kompetansepolitikk. Hilde er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og har erfaring med både kvantitativ og kvalitativ datainnsamling og analyse. Hilde er særlig sterk på kvalitative metoder.

Hilde har tidligere jobbet åtte år i departement med politikkutvikling, forvaltning av tilskudd og lovverk og etatsstyring av underliggende virksomheter. Erfaringen har gitt Hilde inngående forståelse for forutsetninger og mekanismer som er styrende innen offentlig forvaltning på velferdsområdet.

Hilde har dessuten solid prosjekt- og prosjektledererfaring. Fra 2014-2016 var hun Justisdepartementets prosjektleder for Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Hilde er for tiden prosjektleder for en evaluering av tilskuddsordningen Jobbsjansen, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Gjennom evalueringen skal vi gi en vurdering av i hvilken grad kvalifiseringsprogrammet er egnet til å få innvandrere i arbeid og utdanning. Hilde er også prosjektleder for en prosessevaluering av modulstrukturert voksenopplæring; et forsøk som i2e evaluerer for Kunnskapsdepartementet.

Før Hilde startet i departement, arbeidet hun med evalueringer og utredninger i Rambøll Management Consulting innenfor et bredt saksfelt.

Mobil: + 47 92604622
E-post: hilde.lerfaldet ( a ) ideas2evidence.com

Olav Laug Bjørnebekk

Olav Laug Bjørnebekk (utreder) er master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, med en masteroppgave om dommeradferd i Norges Høyesterett. Før Olav ble ansatt i ideas2evidence arbeidet han med europeisk integrasjon, migrasjonsforskning og empirisk domstolsforskning, som vitenskapelig assistent ved Universitet i Bergen. I hans siste prosjekt koordinerte han utviklingen av en programpakke som analyserte domsavsigelser fra Norges Høyesterett. Han var også medforfatter på en rapport som demonstrerte mulighetene ved kvantitativ tekst- og nettverksanalyse av juridiske data. Tidligere har han arbeidet som IT-assistent og vært praktikant i Business Region Bergen.

Olavs kjernekompetanse er metode, spørreskjemaimplementering og statistisk analyse. Han er blant annet prosjektmedarbeider på Norsk Medborgerpanel, et oppdrag ideas2evidence gjennomfører for Universitetet i Bergen. I tillegg har han blant annet arbeidet på prosjekter for Hordaland Fylkeskommune, Drammen kommune, Kongsberg kommune og Hardanger Næringsråd. Olav er kompetent innen statistisk programmering og har et spesielt fokus på effektiv databehandling og gode visualiseringer.  

Mobil: + 47 97514585
E-post: olav.bjornebekk ( a ) ideas2evidence.com

Lisa Knatterud Wold

Lisa Knatterud Wold (utreder) har en mastergrad i miljø-, ressurs-, og utviklingsgeografi fra Universitetet i Bergen (2007), og en bachelorgrad med fordypning i sosiologi og geografi fra NTNU. Lisa har syv års erfaring fra Riksrevisjonen, der hun har arbeidet med forvaltningsrevisjoner innenfor flere departementsområder. Lisa har solid erfaring med alle faser av et prosjektarbeid (planlegging og design av prosjekter, datainnsamling, analyse og rapportutforming). I Riksrevisjonen har hun blant annet arbeidet med en undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder, og flere undersøkelser knyttet til tilskuddsforvaltning på miljøområdet. Videre har hun arbeidet med en undersøkelse av enhetlig tilsyn og klagesaksbehandling i Mattilsynet, og en undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene.

Lisa har også jobbet feltbasert for Leger uten grenser, med undersøkelser knyttet til arbeidslovgivning, lønn og arbeidsvilkår for lokalt ansatte i ulike prosjektland. Lisa er i tillegg internasjonal valgobservatør gjennom Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM).

Hos ideas2evidence arbeider Lisa hovedsakelig med prosjekter innenfor feltene utdanning og integrering. Hun har blant annet deltatt i en evaluering av avviklingen av Kvoteordningen og en undersøkelse knyttet til muligheter og hindringer for økt studentmobilitet til Kina, på oppdrag for Diku. Hun har også arbeidet med en evaluering av tilskuddsordningen Jobbsjansen, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Mobil: + 47 41217475
E-post: lisa.knatterud@ideas2evidence.com

Amund Eikrem

Amund Eikrem (utreder) har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen økonometri. Han er interessert i utdannings- og arbeidsmarkedsfeltet, og gjorde i arbeidet med sin masteroppgave en registerstudie av overgangen fra utdanning til arbeidsmarkedet.

Før han startet i Ideas2evidence i mars 2019, arbeidet han med forvaltning av data fra flere sentrale helseregistre i et nasjonalt registermiljø. Han har følgelig god kompetanse innen teknisk databehandling, i tillegg til kvantitativ metode, statistisk programmering.

Amund bidrar i prosjekter innen utdanningsfeltet, og arbeider med visualisering, analyse og innsamling av kvantitative data. 

Mobil: + 47 99 33 35 57
E-post: amund.eikrem ( at ) ideas2evidence.com