Eivind Hageberg

Seniorutreder / fagansvarlig integrering
+47 91 32 18 04

Eivind Hageberg er seniorutreder og fagansvarlig for fagområdet integrering i ideas2evidence. Han har lang erfaring fra analyse- og utredningsarbeid i offentlig sektor. Eivind har arbeidet med analyser på integrering og kvalifiseringsområdet for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), hvor han blant annet var analysesjef. Han har god kjennskap til innvandring, kommunale støtteordninger og ulike integreringstiltak som introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Eivind har også arbeidet med analyser og indikatorer på barnevernsområdet spesielt og oppvekst mer generelt for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Han kjenner godt til ulike prosesser i byråkratiet og offentlig forvaltning.

For ideas2evidence har Eivind ledet utredningen av etablering av kompetansesenter for frivillig innsats på integreringsfeltet, og undersøkelsen av rasisme og diskriminering i Haugesund. Han er også med på de pågående evalueringene av tilskuddet til norskopplæringsordninger, og pilotering av per capita-finansiering av Jobbsjansen.

Eivind har bred metodekompetanse, og har særlig erfaring med ulike kvantitative metoder. Han har blant annet utformet og gjennomført spørreundersøkelser blant ulike målgrupper, analysert individdata med kvantitative metoder og bearbeidet tilgjengelig statistikk for publisering på nett. Han har også gjennomført kvalitativ datainnsamling og analyse, og ledet ulike prosesser etter utredningsinstruksen, hvor kvalitative data står sentralt.

Prosjektledererfaring har han fra å lede prosjekter i ideas2evidence og i IMDI. I IMDi var han blant annet ansvarlig for ulike indikatorprosjekt, publikasjoner, eksterne prosjekter og ulike utredningsprosesser. Her tok han også kurs i prosjektledelse.

Eivind har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Publikasjoner av Eivind Hageberg