Eva Marit Kristoffersen

Utreder
+ 47 400 20 545

Eva Marit Kristoffersen (utreder) er utdannet master i Sammenliknende Politikk fra Universitetet i Bergen. I masteroppgaven skrev hun om staters bidrag til internasjonalt samarbeid for å beskytte flyktninger. Som del av oppgaven gjennomførte hun en todelt analyse bestående av en kvalitativ utredning og manuell koding av staters løfter til internasjonal ‘refugee responsibility-sharing’ i implementeringen av «The Global Compact on Refugees». Det dannet grunnlag for en kvantitativ analyse av determinanter for staters bidrag. Gjennom studiene har Eva vært undervisningsassistent i emner om politiske ideologier ved Institutt for Sammenliknende Politikk, Universitetet i Bergen. Videre har hun vært utvekslingsstudent ved Science Po Aix i Frankrike, og praksisstudent hos Bergen Røde Kors under rekruttering og opplæring. Utover studiene har Eva erfaring fra frivillige organisasjoner, med spesielt vekt på integrering og inkludering.

Eva startet i ideas2evidence i august 2021.

Publikasjoner av Eva Marit Kristoffersen