Prosjekt

Evaluering av NORPART

ideas2evidence evaluerer NORPART, partnerskapsprogrammet for akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland, på oppdrag fra Diku. NORPART støtter langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling mellom høyere...>>

Evaluering av Students at Risk-programmet

ideas2evidence skal evaluere Students at Risk-programmet på oppdrag fra Diku

Students at Risk er et program som gir studentaktivister fra utviklingsland som blir nektet adgang til læresteder i hjemlandet på grunn av sin...>>

Kartlegging av kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv

Kulturrådet har gitt ideas2evidence i oppdrag å kartlegge eksisterende kunnskap om inkludering og representasjon i ulike deler av kulturlivet blant personer med innvandrerbakgrunn. Oppdraget består av tre deler: 1) å kartlegge...>>

Gjennomgang av tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner

i2e har evaluert seks tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner for IMDi. Evalueringen omfatter vurderinger av hver av de seks tilskuddsordningene samt en helhetlig vurdering av ordningene samlet sett, opp imot målene og opp imot behov p...>>

Gjennomgang av IMDis kommuneundersøkelse

ideas2evidence gjorde en ekstern gjennomgang av IMDis kommuneundersøkelse for å belyse undersøkelsens formål, metode, innhold og anvendelse. Gjennomgangen bestod av dokumentstudier, intervjuer, og et dialogverksted med...>>

Evaluering av tilskuddsordningen Frivillig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering

Tilskuddsordningen Frivillig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering er delt i flere deler. Det gis driftstilskudd både til brukerorganisasjoner, til ressurssentre for brukerorganisasjoner, og til Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge, i...>>

Europeisk mobilitet i fag- og yrkesopplæringen - erfaringer og utbytte

På oppdrag for Diku har I2e gjennomført kvalitativ undersøkelse blant åtte videregående skoler i Norge om deres erfaringer med mobilitet på yrkesfagene. Innen fag- og yrkesopplæring kan både elever og...>>

Evaluering av Panorama-strategien

ideas2evidence gjennomfører i samarbeid med Oxford Research en evaluering av regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (Panorama-strategien, 2016-...>>

KMDs Organisasjonsdatabase

Ideas2evidence, i samarbeid med UiB og Norce, skal gjennomføre en undersøkelse om kommunal organisering på oppdrag for KMD.

Data om kommunal- og fylkeskommunal organisering har vært samlet inn siden 1995. Fra 1996 har...>>

Undersøkelse om kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere

I2e gjennomfører et oppdrag på vegne av Kompetanse Norge som skal gi kunnskap om hvilke faktorer som er viktige for kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere. Gjennom oppdraget ser vi på hvordan kommuners rammevilk...>>