Deltakere, opplæringsløp, resultater – erfaringer fra tre år med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Deltakere, opplæringsløp, resultater – erfaringer fra tre år med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Årstall
  • 2020
Nummer
15
Last ned

I 2017 startet forsøk med modulstrukturert voksenopplæring, som er et svar på behovet for en voksenopplæring som er mer rettet inn mot voksnes behov, og som er mer fleksibel og effektiv. Det gjennomføres forsøk både på nivået under videregående (forberedende voksenopplæring) og i 13 ulike lærefag innenfor fag- og yrkesopplæringen. I tillegg gjennomføres et forsøk som kombinerer opplæring på tvers av de to nivåene (kombinasjonsforsøket). Forsøkene gjennomføres i et utvalg fylker og kommuner.

Forsøkene følgeevalueres av ideas2evidence i samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og Høgskolen i Innlandet (INN) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Vi har tidligere utarbeidet to delrapporter i evalueringen av forsøk med forberedende voksenopplæring, samt et notat om forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). Dette er den første rapporten i evalueringen av MFY-forsøket.

Rapporten er i all hovedsak en kvantitativ beskrivelse av deltakere, opplæringsløp og resultater, basert på individdata om de som får opplæring i forsøket. Rapporten viser at dette er en svært variert gruppe, med ulike forutsetninger og behov. Deltakersammensetningen varierer også betydelig mellom forsøksfylkene. For eksempel har to av tre deltakere utenlandsk bakgrunn, men norskferdighetene til disse deltakerne varierer betydelig mellom fylke.

Forsøksfylkene har også ulike praksiser for planlegging og gjennomføring av opplæringsløp for sine deltakere. Dette gjelder både bruken av realkompetansevurdering, og i hvilken grad deltakere får avkortede opplæringsløp basert på tidligere kompetanse. Vi ser en sammenheng mellom deltakernes tidligere erfaringer fra norsk videregående opplæring og deres arbeidslivstilknytning, og hvorvidt de får uttelling for tidligere kompetanse.

Når det gjelder resultater av opplæringen, finner vi at deltakere som har fullført noe videregående opplæring tidligere, og deltakere som er rekruttert fra bedrifter, i større grad har avlagt fag-/svenneprøve enn andre deltakere. Deltakerne som har avlagt fag-/svenneprøve har også lengre arbeidserfaring, og høyere språknivå. Dette tyder på at hvilke deltakere fylkene rekrutterer inn til forsøket, vil ha stor betydning for hvor raskt de oppnår resultater. Videre er det funn som tyder på at svak tilknytning til arbeidslivet kan øke sannsynligheten for å avbryte deltakelsen i forsøket.