Evaluering av Students at Risk-ordningen

Evaluering av Students at Risk-ordningen
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Internasjonalisering
Årstall
  • 2020
Nummer
5
Last ned

Rapporten presenterer funn fra en evaluering av Students at Risk-programmet som ideas2evidence har gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Oppdraget ble gjennomført innenfor rammeavtalen som ideas2evidence har med Diku.

Formålet med evalueringen var å vurdere programmets design, implementering og måloppnåelse, og basert på dette komme med en anbefaling om ordningen bør videreføres. Evalueringen skulle også se på hvorvidt anbefalingene som ble gitt i evalueringen av programmet fra 2017 har blitt fulgt opp. Evalueringen finner at overordnet sett har programmet god måloppnåelse så langt. De fleste studentene som blir tatt opp fullfører en grad, og de styrkes også som endringsagenter gjennom sin deltakelse i programmet. Studentene blir oppfordret til å returnere til sitt hjemland når de har fullført utdanningen i Norge. Evalueringen finner at omtrent halvparten at studentene som har fullført en grad har returnert, men konkluderer samtidig med at det er for tidlig å vurdere programmets måloppnåelse på dette punktet.

Samtidig finner evalueringen flere svakheter ved implementeringen av programmet som bør forbedres. Dette gjelder spesielt hvordan nominasjon og seleksjon av kandidater til programmet fungerer. Mange studenter som er formelt ukvalifiserte for programmet blir nominerte, og dette skaler unødvendig arbeid for de involverte forvaltningsmyndighetene, og unødvendig venting etterfulgt av skuffelse for studenten. Evalueringen anbefaler av programmet videreføres, men under forutsetning av at de identifiserte svakhetene blir forbedret.

Evalueringen er basert på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative kilder: En survey til nåværende og tidligere StAR-studenter, analyser av inntaksdata, casestudier av nominasjonsprosessen i to ulike land, og intervjuer med forvaltningsmyndigheter, studenter og andre aktører som er involvert i programmet.