Følgeevaluering av Tilskudd til klippekortordningen. En første delrapport

Følgeevaluering av Tilskudd til klippekortordningen. En første delrapport
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Norskopplæring
Politikk og forvaltning
Tilskuddsevalueringer
Årstall
  • 2022
Forfattere
Ingvild Misje
Hilde Lerfaldet
Last ned

Dette er første delrapport i en følgeevaluering av Norskopplæringsordningen (tidligere Tilskudd til klippekortordning for norskopplæring). Evalueringen gjennomføres på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og avsluttes høsten 2023. Ordningen skal bidra til at enda flere målgrupper får tilbud om gratis norskopplæring, slik at flere oppnår bedre norskferdigheter.

Gjennom ordningen kan aktører som er godkjente private tilbydere av norskopplæring, søke IMDi om å tilby lærerstyrt norskopplæring til voksne innvandrere. Tilbyderne kan motta maksimalt 10 000 kr per deltaker, som skal dekke 80-100 timer opplæring. Målgruppa for tilbudene er voksne innvandrere med begrensede norskferdigheter, med behov for å lære mer norsk, uavhengig av innvandringsårsak og botid i Norge. I 2021 ble det delt ut ca. 30 mill. kr gjennom ordningen.

Evalueringen skal samlet sett vurdere om den nåværende innretningen av klippekortordningen er hensiktsmessig for å nå målene med ordningen. Denne første delrapporten baserer seg på data innhentet kort tid etter at tilbyderne mottok tilskudd, og det er for tidlig å si noe om ordningens måloppnåelse. Rapporten konsentrerer seg derfor om ordningens treffsikkerhet.

Overordnet sett viser våre funn at ordningen oppleves som attraktiv blant aktuelle tilskuddsmottakere, og at tilbudene når personer med et udekket opplæringsbehov. Foreløpige funn tyder også på at tilbyderne forholder seg til krav til opplæringen som man er kjent med at bidrar til kvalitet i norskopplæring. Vi peker imidlertid på behov for justeringer i utforming og forvaltning av ordningen som kan bidra til økt kvalitet på søknader, at tilbyderne fortsetter å se ordningen som attraktiv og som kan ggjøre IMDis saksbehandling enklere.