Følgeevaluering av Tilskudd til Norskopplæringsordningen. Andre delrapport

Følgeevaluering av Tilskudd til Norskopplæringsordningen. Andre delrapport
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Norskopplæring
Politikk og forvaltning
Tilskuddsevalueringer
Årstall
  • 2022
Last ned

Dette er den andre delrapporten i følgeevalueringen av Tilskudd til Norskopplæringsordningen (tidligere Klippekortordningen for gratis norskopplæring). Evalueringen gjennomføres på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og avsluttes høsten 2023.

Gjennom ordningen kan godkjente private tilbydere av norskopplæring tilby norskopplæring til voksne innvandrere. Målet er at deltakerne skal nå nivå B1 i norsk, i løpet av kurset eller på sikt.

Evalueringen skal svare på om samsvaret mellom ordningens innretning og forvaltning bidrar til å nå ordningens målsettinger. I delrapport 2 undersøker vi om tilskuddsmottakerne anvender midlene i samsvar med ordningens formål. Rapporten vektlegger norskopplæringstilbudene; hvordan de er lagt opp, om kvalitetsaspektene er ivaretatt og hvilket utbytte opplæringen gir.

Vi finner at ordningen bidrar til flere, fleksible norskopplæringstilbud, for voksne innvandre med et udekket norskopplæringsbehov. Organiseringen av opplæringstilbudene er samlet sett tilpasset deltakergruppene; mens noen deltakere foretrekker digitale kurs på kveldstid, har andre behov for tettere oppfølging gjennom et fysisk dagtilbud. Ordningen lykkes med nødvendige tilpasninger på dette området.

Samtidig finner vi rom for forbedringer når det gjelder kvalitetsaspektene kartlegging og differensiering, som kan påvirke deltakernes forutsetninger for progresjon i språkutviklingen. Informantene forteller om grupper med store sprik i deltakernes norskferdigheter, og uten systematiske underveis-kartlegginger er det vanskelig å tilpasse undervisningen til den enkelte. Likevel har mange deltakere oppnådd en betydelig fremgang i språkutviklingen, ofte på enten skriftlige eller muntlige ferdigheter.