Formannskapsmodell eller parlamentarisme? En utredning av parlamentarisk styringsform for Kristiansand kommune

Formannskapsmodell eller parlamentarisme? En utredning av parlamentarisk styringsform for Kristiansand kommune
Kategori
Rapport
Tema/område
Politikk og forvaltning
Organisering
Valg og deltakelse
Årstall
  • 2022
Forfattere
Hanna Jones
Ingvild Misje
Eva Marit Kristoffersen
Last ned

ideas2evidence har gjennomført en utredning av parlamentarisk styringsform på oppdrag fra Kristiansand kommune. Rapporten skal legges frem for bystyret i en sak om parlamentarisk styringsform i kommunen som skal behandles høsten 2022.

Utredningen har hatt to hovedformål: Å synliggjøre fordeler og ulemper ved henholdsvis parlamentarisk styringsform og formannskapsmodell, og å belyse mulige konsekvenser av å innføre parlamentarisme i Kristiansand kommune.

Utredningen dekker tre tema. For det første inneholder den en beskrivelse av forskjeller mellom parlamentarisk styringsform og formannskapsmodellen. Videre belyser utredningen tre tema av særlig interesse for Kristiansand kommune: åpenhet, deltakelse og samarbeid. Utredningen synliggjør også de organisatoriske og økonomiske konsekvensene av en eventuell overgang til parlamentarisme i Kristiansand kommune.

Utredningen bygger på tre hovedtyper av data: Tidligere forskning, utredning er andre relevante dokumenter; intervjuer med eksperter; og data om organisering og økonomi i norske kommuner.

Utredningen viser at formannskapsmodellen er basert på en idé om samarbeid og konsensus på tvers av politiske skillelinjer, mens parlamentarisme bygger på en idé om konkurranse mellom forskjellige interesser langs politiske skillelinjer, og at mindretallet fungerer som opposisjon mot en styringsdyktig posisjon. Samtidig er det viktig å peke på at den lokale politiske kulturen har mye å si for hvordan politikken fungerer i praksis, i begge styringsformer.