Gevinster ved kjøp av omsorg?

Gevinster ved kjøp av omsorg?
Kategori
Rapport
Tema/område
Politikk og forvaltning
Organisering
Årstall
  • 2017
Nummer
6
Forfattere
Last ned

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra KS Program for storbyrettet forskning, setter søkelyset på de fem største byenes kjøp av tjenester fra private tilbydere på levekårsområdet. Prosjektet har hatt som mål å beskrive omfanget av tjenestekjøp og hva som er bakgrunnen og begrunnelsen for disse kjøpene. Vi har også sett på modeller og systemer for innkjøp og kontraktsoppfølging og på kostnader knyttet til dette. I tillegg vurderes det hvilke kritiske suksessfaktorer, muligheter og begrensninger som avgjør i hvor stor grad kommunene når sine mål med disse tjenestekjøpene. Prosjektet er avgrenset til kjøp av tjenester innenfor psykisk helse, tjenester rettet mot personer med utviklingshemming og rusmiddelavhengige.

Analyser og konklusjoner er basert på intervjuer med et stort antall informanter fra politikk og administrasjon i de fem byene, relevante dokumenter og kvantitative data om tjenestekjøp spesielt innsamlet for dette prosjektet.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning (SNF).