Kartlegging av kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv

Kartlegging av kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Inkludering, mangfold og levekår
Kultur
Årstall
  • 2020
Nummer
3
Last ned

Rapporten presenterer funn fra en kunnskapskartlegging som ideas2evidence har gjennomført på oppdrag for Kulturrådet.

Formålet med oppdraget har vært å kartlegge eksisterende kunnskap om inkludering og representasjon av personer med innvandrerbakgrunn i ulike deler av kulturlivet, samt å vurdere kunnskapsgrunnlagets relevans for Kulturrådets arbeid på feltet og foreslå områder det trengs mer kunnskap. Kunnskapskartleggingen har dannet grunnlaget for en redegjørelse og anbefalinger om utforming av gode måleindikatorer for representasjon og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn på kulturfeltet.

Kartleggingen viser blant annet at kunnskapstilfanget er mye større innenfor kulturområder hvor kunst og kulturarv dokumenteres og tilgjengeliggjøres (museum, kulturminnevern, bibliotek og arkiv) enn innenfor de utøvende og skapende kunstuttrykkene. Det kan derfor være et særlig behov for å øke kunnskapen om inkludering og representasjon i de utøvende og skapende kunstuttrykkene, samt i det profesjonelle kunst- og kulturlivet. På publikumssiden har kunnskapen om den flerkulturelle befolkningens kulturkonsum økt de siste årene, men det mangler et oppdatert og helhetlig bilde. Det foreligger dessuten lite håndfast kunnskap om årsaker, drivere og barrierer for bedre inkludering og representasjon.