KDDs organisasjonsdatabase 2020/2021 – kortrapport

KDDs organisasjonsdatabase 2020/2021 – kortrapport
Tema/område
Kvantitativ datainnsamling
Politikk og forvaltning
Organisering
Årstall
  • 2022
Forfattere
Last ned

ideas2evidence har, i samarbeid med NORCE og Universitetet i Bergen, gjennomført datainnsamling til Kommunal- og distriktsdepartementets (tidl. Kommunal- og moderniseringsdepartementet) database for kommunale organisasjonsdata for 2020. Denne rapporten gir en kort oppsummering av hovedfunn fra årets datainnsamling. Vi ser også på noen sentrale utviklingstrekk i datamaterialet i databasen, der noen av tidsseriene strekker seg tilbake til 1995. 

Undersøkelsen samler blant annet inn opplysninger om hvordan kommunene og fylkeskommunene er organisert som politiske enheter, og hvordan det administrative apparatet er bygget opp. I tillegg har undersøkelsen kartlagt hvordan kommunene og fylkeskommunene kommuniserer og samhandler med innbyggerne, hvordan kommunale og fylkeskommunale oppgaver blir løst, og hvordan driften er organisert.  

Dypere analyser av dataene fra organisasjonsdatabasen foreligger i sluttrapporten fra datainnsamlingen. Datamaterialet kan også utforskes på nettstedet kommunalorganisering.no